جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره 55716 - 2 / 7 / 1358
وزارت کشور

ماده 3 اصلاحی : درجه داران و ا فراد شهربانی کل کشور از نظر حداقل توقف در درجا ت همطراز و برابر درجه داران وا فراد ژاندارمری کل کشور خواهند بود .
تبصره 1- تطبیق درجات و عناوین آنها در شهربانی با ژاندارمری کل کشور وتعیین درجات استحقاقی درجه داران وافراد شهربانی کل کشور و اعطای درجات عقب افتاده آنان براساس آئین نامه ای است که بتصویب وزیر کشور خواهد رسید .
تبصره 2- هر گونه تغییری که از تاریخ تصویب این قانون در ترتیب درجات و حداقل مدت توقف درجه داران و افراد ژاندارمری کل کشور داده شود شامل درجه داران و افراد شهربانی کل کشور نیز خواهد بود.
تبصره 3- کلیه مزایائی که در اجرای این قانون به پرسنل شهربانی کل کشور تعلق خواهد گرفت از تاریخ تصویب این قانون و تامین اعتبار مربوطه فقط برای آخرین درجه استحقاقی قابل پرداخت میباشد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :