جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 55720 - 2 / 7 / 1358
وزارت کشور

ماده واحده – شهرداری کرج میتواند بدون انجام مزایده پس از تصویب انجمن شهر نسبت به فروش اراضی خود واقع در تپه مراد آب کرج به صاحبان اعیانی همین اراضی اقدام نماید بهای این اراضی برابر مقررات قانون نوسازی و عمران شهری تعیین و از متصرفین و صاحبان اعیانی وصول میگردد و آن قسمت از اراضی ک باقساط فروخته میشود تا دریافت آخرین قسط در رهن شهرداری باقی خواهد ماند.
تبصره 1- آن قسمت از املاکی که برابر نقشه ها و طرحهای مربوطه در مسیر معابر و تاسیسات عمومی و شهری قرار خواهد گرفت عرصه آن قابل فروش نبوده و فقط بهای اعیانی آنها برابر مقررات عمران شهری" href="/tags/17748/قانون-نوسازی-و-عمران-شهری/" class="link">قانون نوسازی و عمران شهری تعیین و پرداخت میگردد.
تبصره 2- به صاحبان اعیانی املاکی که در مسیر معابر و تاسیسات عمومی شهری قرار می گیرند بشرط تمایل سکونت مجدد در محل قطعه زمین دیگری معادل مساحت ملک مورد تصرف در همان منطقه از طرف شهرداری فروخته و واگذار میشود شرایط فروش و نحوه وصول بهای آن بترتیب مندرج در متن ماده واحده خواهد بود .
تبصره 3- هیئتی مرکب از فرماندار و شهردار ، رئیس دادگستری کرج یا نمایندگان آنها و دو نفر از معتمدین مقیم منطقه در حسن اجرای طرح بهسازی تپه مراد آب نظارت داشته و درحل مشکلات برابر مقررات جاری اقدام خواهند نمود .
تبصره 4- بمنظور کمک به احداث ساختمان برای کسا نیکه مستحدثاتشان کلا در مسیر طرحهای نوسازی قرار میگیرد شهرداری با نظر هیئت مذکور در تبصره 3 از محل عواید حاصله از فروش سایر اراضی به متقاضیان وام ساختمانی بدون بهره باقساط 60 ماهه پرداخت خواهد نمود.
میزان وام مورد نظر و نحوه پرداخت آن توسط هیئت مذکور در تبصره 3 تعیین خواهد شد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :