جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 55942 - 4 / 7 / 1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی

ماده واحده – قانون اجازه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انستیتوی بین المللی پنبه مصوب چهاردهم مهرماه 1354 شمسی از تاریخ تصویب این قانون ملغی و دولت جمهوری اسلامی ایران از عضویت در ا نستیتوی مزبور خارج و تعهدات دولت بر اساس مقررات مربوط قابل انجام خواهد بود.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/04
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :