جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 56136 7/7/1358
ماده واحده : از تاریخ تصویب این لایحه قانونی اعتبار مندرج در ردیف 503018 منظور شده در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1358 کل کشور تحت عنوان ( هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری روستاها ) به ترتیبی که در پیوست شماره سه قانون ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات خاص ناحیه ای ، راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال 1358 بین استان ها تسهیم شده است ، در اختیار مرکز جهاد سازندگی هر استان قرار میگیرد تا طبق ضوابط قانون تامین اعتبار برای اجرای طرحها و فعالیتهای جهاد سازندگی و اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها به مصرف برسد.
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/07
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :