جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 55730 2/7/1358
وزارت امور اقتصادی ودارائی

ماده واحده ـ وزارت امور اقتصادی ودارائی مجاز است ضمانتنامه های وصولی بابت تأمین حقوق گمرکی وسود بازرگانی کالاهای وارده به کشور موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون امور گمرکی راکه مدت آنها منقضی ویا سررسید آنهادرسال جاری معین شده است حداکثر تا پایان پانزده اسفند ماه یکهزارو سیصد وپنجاه وهشت بارعایت سایر ضوابط مربوطه تمدید نماید.

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :