جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
157-درموردتقاضای صدورقرارتامین مدعی به محکمه مکلف است قراری مبنی برردیاقبول بدهدوترک این تکلیف تخلف است .
حکم شماره 1349-28فروردین 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1349
تاریخ تصویب :
1313/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :