×

لایحه قانونی تمدید قراردادهای داخلی ارتش جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی تمدید قراردادهای داخلی ارتش جمهوری اسلامی ایران

لایحه-قانونی-تمدید-قراردادهای-داخلی-ارتش-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


شماره 55726 - 2/7/1358
وزارت دفاع ملی

ماده واحده ـ بوزارت دفاع ملی وسازمانهای وابسته اجازه داده میشود به تشخیص خود مدت قراردادهای منعقده باپیمانکاران داخلی راکه درسال 1357 جریان داشته ونیز تاریخ تحویل کالاهای موضوع قراردادهای مذکور را حداکثر تا سه ماه تمدید نمایند وتأخیرهای ناشی ازتحویل کالا درمدتی که قرارداد تمدید میگردد مشمول تأدیه جریمه نخواهد بود وجرائم مأخوذه ازاین بابت نیز قابل استرداد میباشد.
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 10088

تاریخ تصویب : 1358/07/02

تاریخ ابلاغ : 1358/07/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.