جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 57536 - 24/7/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی

ماده واحده – کسانیکه از تاریخ 15/3/43 لغایت 22/11/57 به نمایندگی مجلسین منصوب شده اند چون از جانب ملت ایران غاصب محسوب میشوند مکلفند حقوق دریافتی بابت وکالت مجلس را به دولت مسترد دارند .
کیفیت دریافت وجوه فوق و تشخیص مشمولین این مقررات زیر نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای انقلاب اسلامی انجام خواهد شد .
کمیسیون مزبور مجاز است چنانچه نماینده ای قادر به بازپرداخت وجوه فوق نباشد به تشخیص خود تمام ا مبلغی از آنرا بخشوده تلقی نمودن یا به اقساط دریافت دارد .
تبصره – چنانچه این قبیل افراد قبل از اشتغال مقام نمایندگی کارمند بازنشسته دولت بوده باشند محق به دریافت حقوق بازنشستگی خود برابر مدت تنمایندگی و بعد از آن می باشند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10100
تاریخ تصویب :
1358/07/24
تاریخ ابلاغ :
1358/08/03
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :