جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
158- دردعوائیکه راجع به عین محصول باغی بوده ودادگاه به تقاضای مدعی قرارتامین عین محصول باغ راداده وتقاضای تبدیل آن رابه ضامن ازطرف مدعی علیه قبول نکرده ومنوط به رضایت مدعی قرارداده تخلف است زیرااگر چه ماده 17قانون تامین مدعی به تبدیل تامین رابه ضامن منوطبه رضایت مدعی یامحکوم له نموده وداین موردنیزدادرس دادگاه ققبول تقاضای تبدیل را موکول به رضایت مدعی قرارداده است ولی نظربه اینکه برحسب ماده 35قانون مزبورتوقیف محصول املاک درمواردی که سایردارائی مدعی علیه کافی برای تامین باشدممنوع است ودرموردی هم که مجوزبرای تامین بوده تقاضای تبدیل آن الزامی ومنوط به رضایت مدعی نیست .
حکم شماره 1576-3بهمن 1313

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1576
تاریخ تصویب :
1313/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :