جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
159-دادگاه قبل ازرفع نواقص عرضحال مبادرت به اصدارقرارتامین مدعی به نموده تخلف نیست زیرادرقانون تامین مدعی به مصوب 1308ماده که مانع ازاصدارقرارتامین قبل ازرفع نقصان عرضحال باشدوجودنداردبلکه ماده اول قانون مزبوربه تقدیم کننده عرضحال ازحین تقدیم تاختم محاکمه اجازه درخواست آنراداده ودآن کامل بودن عرضحال شرط نشده وبدیهی است وقتی به تقدیم کننده عرضحال حق تقاضای تامین داده شد مرجع تقاضا مکلف است برطبق مقررات قانون تامین درزمینه تقاضای اوقراری دهد وتعویق تامین که ازامور فوری وممکن است تاخیرآن ایجادخسارت جبران ناپذیری برای خواستارآن کند جایزنیست وانصراف اطلاق عرضحال بفردکامل نیزامرنظری است .
حکم شماره 2396-12مرداد1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2396
تاریخ تصویب :
1317/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :