جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
160-ایرادبرحاکم دادگاه ازجهت صدورقرارتامین مدعی به بارسمی نبودن مستنددعوی وعدم احرازبودن مدعی به درمعرض تضییع وتفریط وارد نیست زیراماده 5ازقانون تامین خواسته لزوم تودیع مبلغی که جبران خسارت احتمالی ناشی ازتامین رانمایدمقصوربه مواردی نموده که مستنددعوی غیر رسمی ومدعی به درمعرض تضییع وتفریط نباشدودراین موردچون درنظدادرس بودن مدعی به درمعرض تضییع وتفریط بطوریکه دفاع نموده محرزبوده وبدین جهت قرارتامین بدون تودیع وجه الضمانه صادرنموده است .
حکم شماره 1373-3آبان 1319

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1373
تاریخ تصویب :
1319/08/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :