جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


7/10/866
تاریخ رسیدگی : 30/9/72 دادنامه 1027/7
فرحامخواه : فریبرز نظرپور
فرجامخوانده : فرشته دباغپور
فرجامخواسته دادنامه شماره 490 ـ 31/2/72 صادره از شعبه 11 دادگاه مدائن خاص کرمانشاه
تاریخ ابلاغ دادنامه فرجامخواه : 16/4/72
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 19/4/1372
مرجع رسیدگی شعبه هفتم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان:سید علی هاشمی رئیس و محمد علی خواجه نصیر طوسی عضو معاون
خلاصه جریان پرونده : خانم فرشته دباغپور بطرفیت همسر سابقش فریبرزنظرپور دادخواست ازدیاد ملاقات فرزندش بنام محمد مهدی نظرپور از هر 15 روز 24 ساعت به هر هفته 24 ساعت تقدیم دادگاه های مدنی خاص کرده پرونده در شعبه 11 دادگاه مدنی خاص کرمانشاه رسیدگی شد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی رأی به ملاقات مادر در هر 15 روز 48 ساعت صادر و اعلام کرده از این رأی آقای فریبرز نظرپور تجدید نظرخواهی کرده پرونده به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه تشکیل و چنین رأی می دهند.
بسمه تعالی
صرفنظر از اینکه مدت 48 ساعت ملاقات منافات با حق حضانت دارد یا نه نظر به اینکه رأی مخالف خواسته خواهان صادر تایید نمی شود و با نقض رأی صادره پرونده به شعبه همعرض ارجاع می گردد./ م

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1027
تاریخ تصویب :
1372/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :