جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
161-جوازقبول تقاضای تامین دربدودعوی منحصربه رسمی بودن مدرک دعوی نبوده بلکه طبق موردپنج ماده چهارقانون تامین مدعی به دجائی هم که سند عادی دارای اعتبارسندرسمی باشدویااگردارای اعتبارسندرسمی نبوده مدعی علیه درصددتضییع وتفریط مدعی به باشدنیزدادگاه مکلف به صدورقرارتامین خواهدبودوباامکان احرازصدورسندمدرک دعوی ازمدعی علیه به لحاظ تصدیق بانک که پیوست آن بوده وهمچنین باامکان احرازبودن مدعی علیه درصددتضییع وتفریط ندعی به بردادرسی که تقاضای تامین مدعی به رابدون اخذتامینی از مدعی پذیرفته درحالیکه مدرک مستنددعوی سندرسمی نبوده ایرادی وارد نیست .
حکم شماره 3329-29مهر1320

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3329
تاریخ تصویب :
1320/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :