جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
162-دعوی مدعی به اینکه خانه اش دارای حق عبوروچندروزنه درملک مجاوراست ومدعی علیه مشغول ساختمان دیوارومانع ازحق اوخواهدشد تقاضای تامین دلیل وتوقیف عملیات ساختمانی وحکم به منع ساختمان مدعی علیه را نموده ،دادگاه پس ازصدورقرارتامین ازنظراینکه مدعی علیه دعوی رامتوجه به غیردانسته وسلب مالکیت ازخودکرده ومدعی هم تقاضای استرداددعوی را نموده قرای مبنی براسترداددعوی صادرکرده ،ایرادبرامین دادگاه بخش صادر کننده قرارتامین وارداست .زیرا اولاعرضحال مدعی حکایت ازتقاضای تامین نداشته وبااینحال صدورقرارتامین بی موردبوده وثانیامطابق ماده 230 آئین دادرسی مدنی درخواست تامین وقتی قابل قبول است که میزان مدعی به معلوم یاعین معین باشدوحکم به منع ساختمان مدعی علیه که مورددعوی مدعی بوده به هیچیک ازاین دوشق مذکوردرماده 230 تطبیق نمیشده تاموردی برای صدورقرار تامین پیداشود وثالثا" توقیف عملیات مدعی که بعنوان تامین مدعی به صدور یافته باحکم نهائی که ممکن بوده است دراین باب صادرشود یکی بوده وبین آنها مغایرتی تصورنمی شودلذا قرارمزبور حائز عنوان تامین مدعی به وشرائط معتبردرآن نبوده است واماایرادبرامین دادگاه بخش که قراراسترداددعوی راصادرنموده بااینکه باقرارصدور رد عرضحال به تقاضای تقدیم کننده آن طبعا قرارتامین ملغی ازاثرگردیده حاجتی به صدورقراری درباب رفع آن نبوده وارد نیست زیرااولابطوریکه ازعبارت ایرادمستفادمی شودآن است که دراین باب قراری نداده نهایت آنکه قرارتامین رابه حالت خودباقی دانسته ورفعش را منوط به درخواستی ازطرف من علیه التامین نموده وچون ترتیب اثری به این امرنداده اشکالی برفرض بقاءقرارتامین براوواردنخواهد بودوثانیا نظریه مشارالیه مبنی برحاجت نداشتن قرارتامین سابق به صدورقراری دائر بررفع آن منافاتی باقانون نداردزیرابطوریکه ازماده 237 قانون استفاده می شودفقطدرجائی تامین مرتفع است که امرمنتهی به صدورحکم بربطلان دعوی شده باشدودراینجامفروض این است که محکمه حکمی نداده وقرارردعرضحال را به تقاضای مدعی داده است .
حکم شماره 3397-17مردادوشماره 3399-26مرداد1321

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3399
تاریخ تصویب :
1321/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :