×

لایحه نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن

لایحه نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن

لایحه-نحوه-واگذاری-ساختمانهای-احداث-شده-در-شهرستان-زلزله-زده-طبس-و-توابع-آن

وکیل


شماره 1520 ب 10/9/1358
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن که د رجلسه مورخ 4/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - بوزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی ازطرف دولت اجازه داده میشود که نسبت به واگذاری بلاعوض عرصه و اعیان خانه های احداث شده در منطقه زلزله زده طبس باشخاصیکه ساختمان آنها بعلت حدوث زلزله آسیب دیده و یا ویران شده است اقدام نماید و همچنین به اشخاصیکه رأسا" و با رعایت مشخصات و نظارت مهندسین وزارت مذکور اقدام به باز سازی واحد ساختمانی خود میکنند معادل مبلغی که هزینه احداث واحدهای ساختمانی مشابه وسیله وزارت مسکن و شهر سازی میشود پرداخت نماید.
نحوه واگذاری بلاعوض خانه ها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و مغازه های احداث شده در منطقه مذکور و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصیکه رأسا" اقدام به تجدید بنا مینمایند تابع ضوابطی خواهد بود که بتصویب وزیر مسکن وشهر سازی برسد.
نسبت به تأمین حقوق صاحبان مشاغل مانند گرمابه داران ـ انبارداران ـ هتل داران و غیره چنانچه مالکیت اشخاص محرز گردد و مالک قصد تجدید بنای ساختمان را بهمان منظور داشته باشد ، وزارت مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات طرح طبس تا 50% در صد هزینه انجام شده را بلاعوض کمک مینماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10139

تاریخ تصویب : 1358/09/10

تاریخ ابلاغ : 1358/09/22

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.