×

لایحه قانونی مربوط به تعیین حقوق وظیفه و مستمری پرسنل معلول نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

لایحه قانونی مربوط به تعیین حقوق وظیفه و مستمری پرسنل معلول نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

لایحه-قانونی-مربوط-به-تعیین-حقوق-وظیفه-و-مستمری-پرسنل-معلول-نیروهای-مسلح-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


شماره 1571 ب 12/9/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی مربوط به تعیین حقوق وظیفه و مستمری پرسنل معلول نیروهای مسلح جمهوری اسالمیایران که در جلسه مورخ 6/9/58 بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلغ میگردد.

ماده 1- حقوق وظیفه پرسنل نیروهای مسلح که درعملیات رزمی معلول میشوند بشرح زیر تعیین و از محل بودجه وزارت دفاع ملی ( در مورد ارتش) و وزارت کشور( در مورد ژاندارمری و شهربانی )پرداخت میگردد:
الف - درصوریکه طوری معلول شوند که برای همیشه قدرت کار کردن ار آنها سلب شود از تاریخ معلولیت از حقو ق و مزایای مستمر یکدرجه یا مرتبه بالاتر با قدمت خدمتی که در درجه یا مرتبه قبل از معلولیت داشته اند استفاده خواهند کرد.
ب- در صورتیکه معلولیت فقط مانع ادامه خدمت د رنیروهای مسلح باشد ازتاریخ معلولیت حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی به آنان پرداخت خواهد شد.
ج- چنانچه مدت خدمت مشمولین بندهای الف و ب این ماده کمتر از 20 سال باشد تا وصول به 20 سال خدمت همه ساله از مبلغی معادل افزایش سالیانه حقوق درجه مربوط نیز استفاده خواهند کرد و پس از وصول به 20 سال تمام خدمت مادام العمر از مبالغ مندرج در بند الف یا بند ب بر اساس 20 سال خدمت برخوردار خواهند بود.
تبصره : حقوق مستمری وراث مستمری بگیر پرسنل مشمول این ماده عبارت خواهد بود ازکلیه حقوق وظیفه آنان که بین وراث بتساوی تقسیم میشود.
ماده 2- به پرسنل نیروهای مسلح که بسبب انجام وظیفه یا حوادث ناشی از خدمت غیر از عملیات رزمی معلول میشوند مادام العمر حقوقی معادل آخرین حقوق و مزایای مستمر دریافتی از بودجه وزارت دفاع ملی ( درمورد ارتش ) و وزارت کشور ( درمورد ژاندامرمری و شهربانی ) بعنوان حقوق وظیفه پرداخت خواهد شد و پس ار فوت نیز مبلغ مذکور تعنوان حقوق مستمری متساویا" بین وراث آنان تقسیم می گردد.
ماده 3- محصلینی که در مراکز آموزشی برای خدمت درکادر ثابت نیروهای مسلح تحصیل میکنند چنانچه قبل از نیل بدرجه نظامی بعلل مذکور در موارد 1و2 این قانون معلول شوند مادام العمر از حقوق وظیفه ای معادل حقوق درجه ایکه در صورت طی دوره به آن نایل میشدند استفاده خواهندکرد و پس از فوت همان مبلغ بعنوان مستمری بوراث مستمری یگیر آنان پرداخت خواهدشد.
ماده 4- منظور از مزایای مستمر مذکور در این قانون وجوهی استکه بمناسبت شغل و وظیفه به پرسنل پرداخت میشود و شامل مرایائیکه ناظر بمحل خدمت یا آب وهوا و یا محرومیت از تسهیلات زندگی و سایر عناوین است نخواهد بود.
ماده 5- در تعیین وراثی که بموجب این قانون حق دریافت مستمری دارند مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح لازم الرعایه خواهدبود.
ماده 6- مقررات این قانون ار تاریخ اول فروردین ماه 1358 شمسی قابل اجراء خواهدبود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10139

تاریخ تصویب : 1358/09/12

تاریخ ابلاغ : 1358/09/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.