رای محکمه عالی انتظامی قضات
163- مبادرت حاکم دادگاه به توقیف قرارتوقیف وتامین محصولی که دردعوی بین مدعی ومدعی علیه صادرگردیده به نفع شخص ثالثی که وارددعوی شده وخودرامستحق محصول می دانسته بدون اینکه عرضحال ثالث بطرفین دعوی اصلی ابلاغ شده باشدتخلف است .
حکم شماره 3717-23خرداد1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3717
تاریخ تصویب :
1324/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)