×

لایجه قانونی اصلاح آئین نامه پرداخت حق صف بدرجه داران کادرثابت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

لایجه قانونی اصلاح آئین نامه پرداخت حق صف بدرجه داران کادرثابت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

لایجه-قانونی-اصلاح-آئین-نامه-پرداخت-حق-صف-بدرجه-داران-کادرثابت-نیروی-زمینی-ارتش-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل


روزنامه رسمی شماره 10144- 28/9/1358
شماره 23/د 17/9/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی اصلاح آئین نامه پرداخت حق صف به درجه داران کادر ثابت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ 29/8/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

آئین نامه پرداخت حق صف بدرجه داران کادر ثابت نیروی زمینی مصوب دیماه 1352 ( موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش مصوب امر دادماه 1352) بشرح زیراصلاح میگردد:
ماده 1- بدرجه داران و افراد کادر ثابت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که درمشاغل حاص رزمی بطور سازمانی منصوب شده و عملا درهمان مشاغل مشغول خدمت باشند با رعایت مقررات این آئین نامه مزایای بعنوان حق صف پرداخت میگردد.
تبصره - درجه داران و افرا د مشمول این آئین نامه که بعلت محدودیت محل سازمانی یا مقتضیات خدمتی موقتا" انتصاب آنان در مشاغل خاص رزمی مقدور نبوده ولی عملا دراین قبیل مشاغل انجام وظیفه مینمایند پرداخت حق صف با آنان تا رفع محدودیت با رعایت مفررات بلا مانع است .
ماده 2- مبالغ حق صف ماهانه مربوط به مشاغل خاص رزمی مشمول این آئین نامه با توجه به دشواری خدمت در مشاغل مزبور و طبقه بندی آنها و درجات نظامی درجه داران و افراد بشرح جدول زیر تعیین میشود:
ماده3- مشاغل خاص رزمی مشمول این آئین نامه و طبقه بندی آنها و تغییرات بعدی در این موارد با هماهنگی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین و پس از تصویب در فرمان همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران درج می گردد.
ماده 4- حق صف درجه داران و افراد در مدت انتظار خدمت و بدون کاری پرداخت نمی شود .
ماده 5- صدور اخطار کتبی از طرف فرمانده گردان مستقل یا تیپ یا مقامات همطراز مبنی بر بی انضباطی یا سهل انگاری درجه داران و افراد در امور محوله و همچنین بی مبالاتی در حفظ شرایط تخصصی و جسمی لازم برای انجام کار مربوط موجب قطع تا پنجاه درصد حق صف حداکثر تا مدت شش ماه و صدور اخطار کتبی در موارد مزبور از طرف مقامات بالاتر موجب قطع تا پنجاه در صد حق صف حداکثر برای مدت یکسال می گردد، ضمنا" در صورت از دست دادن شرایط تخصصی و مهارت فرماندهی (رده تیپ به بالا و مقامات همطراز )میتوانند پرداخت حق صف مربوط را قطع و آنان را با رعایت ضوابط در سایرمشاغل تخصصی منصوب نمایند.
ماده 6- پرداخت حق صف در موارد زیر قطع نمی شود :
الف- در صورت اعزام درجه داران وافراد برای طی دوره یا کار آموزی در تخصص مربوط ( داخل یا خارج از کشور ) و نیز طی دوره زبان در موارد لزوم .
ب- در مورد درجه داران و افراد مربی و کمک مربی مراکز فرهنگی و آموزشی در صورتیکه رشته تخصصی خود را تدریس نمایند.
ماده 7- پرداخت و قطع حق صف در تمام موارد طبق دستور تیپ مستقل لشگر و سازمانهای همطراز و بالاتر میباشد.
ماده 8- پرداخت حق صف به درجه داران و افراد کادر ثابت در سایر نیروها و سازمانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران که در مشاغل مشابه مشغول خدمت هستند با رعایت مقررات این آئین نامه از طرف نیروها و سازمانهای مزبور مجاز است.
ماده 9- بدرجه داران و افرادیکه از حق فنی استفاده مینمایند حق صف نعلق نمیگرد.
ماده 10- پرداخت حق صف موضوع این آئین نامه و فوق العاده سختی خدمت چتر بازی پرسنل چتر باز و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فوق العاده سختی خدمت استادان و مربیان سازمانی دوره آموزشی نیز یلان با رعایت مقررات مربوط و این آئین نامه بلامانع است.
ماده 11- شاغلین مشاعل تخصصی غیر مشمول این آئین نامه که برابر ملاحظات جداول سازمانی تصدی شغل دومی نیز برای آنان بلامانع میباشد. میتوانند از حق صف شغل دوم با رعایت مقررات این آئیینامه برخوردار شوند.
ماده 12 - در مورد درجه داران و افرادیکه وضع آنان از جمیع جهات با مقررات ماده 1 این آئین نامه منطبق بوده ولی وسیله انجام خدمت بآنها تحویل نشده باشد، حق صف مربوط به شغل تخصصی آنان با رعایت مقررات این آئین نامه موقتا" قابل پرداخت میباشد.
ماده 13- چنانچه سازمانی منحل گردد بدرجه داران و افرادسازمان مزبور که طبق مقررات این آئین نامه که از حق صف استفاده میکرده اند تا انتصاب مجدد میتوان حداکثر بمدت سه ماه حق صف قبلی را پرداخت نمود .
ماده 14 - در مواقع تجدید سازمان ملاک پرداخت و قطع حق صف درجه داران و افراد، تاریخ ابلاغ جداول سازمانی مصوبه جدید به یکان ( تیپ مستقل و لشگر ) و سازمان همطراز آن خواهد بود.
ماده 15 - پرداخت حق صف در مواردیکه بیماری بعلت قیود خدمتی و به سبب انجام وظیفه باشد حداکثر مدت یکسال ادامه مییابد و د ر غیر اینصورت تا زمانیکه بیمار برابر مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران منتسب نگردیده است حداکثر چهارماه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 16- تا تاریخ تأمین اعتبار پرداخت فوق العاده های مذکور در این آئین نامه ، ائین نامه سابق کما کان قابل اجرا خواهدبود .
شورای انقلاب اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10144

تاریخ تصویب : 1358/09/17

تاریخ ابلاغ : 1358/09/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.