×

لایحه قانونی راجع به شمول مقررات باز نشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی

لایحه قانونی راجع به شمول مقررات باز نشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی

لایحه-قانونی-راجع-به-شمول-مقررات-باز-نشستگی-و-وظیفه-قانون-استخدام-کشوری-به-مستخدمین-شرکتهای-دولتی-مشمول-قانون-تامین-اجتماعی

وکیل


شماره 35/د 17/9/1358
سازمان امور مالی و استخدامی کشور
لایحه قانونی راجع به شمول مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری به مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی که در جلسه مورخ 10/9/1358 بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : مستخدمین شرکتهای دولتی مشمول قانون تأمین اجتماعی که د رتازیخ تصویب این لایحه در خدمت شرکت های دولتی هستند میتوانند ظرف ششماه از تاریخ تصویب این لایحه تقاضا نمایند از لحاظ باز نشستگی و وظیفه مشمول قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آ ن کردند.
در این صورت حق بیمه سهم مستخدم که بصندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده بصندوق بازنشستگی منتقل و از تاریخ تغییر وضع بازنشستگی پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم طبق مقررات صندوق باز نشستگی خواهد بود .
در صورتیکه ظرف مدت مذکور مستخدم یا مستخدمین چنین تقاضائی ننمایند همچنان مشمول قانون تأمین اجتماعی باقی خواهند ماند. مستخدمینی که پس از تاریخ استخدام مجاز خواهند بود که در خواست نمایند تاز لحاظ باز نشستگی و وظیفه مشمول قانون استخدام کشوری گردند و د رصورت عدم در خواست ، قانون تأمین اجتماعی بلحاظ بازنشستگی و وظیفه د ر مورد آنان مجری خواهد بود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10144

تاریخ تصویب : 1358/09/17

تاریخ ابلاغ : 1358/09/28

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.