جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


شمره 36.د 17/9/1358
وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه انقلابی ارتش که در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانیدادگه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر : یک قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل میگردد.
دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع ملی انتخاب میگردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام میباشد.
احکام دادگاه انقلابی ارتش برا ساس قوانین و با توجه به وظایف دینی و ملی افرادنیروهای مسلح سه گانه درصیانت از استقلال و تمامیت اراضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صاد ر میگردد.
احکام صادره قطعی است و بلا فاصله اجرا خواهدشد.
ترتیبات تعقیب و تحقیق ازمتهمین و رسیدگی به اتهاما ت طبق آئین نامه دادگاههای انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.
تبصره ـ این قانون منحصرا" شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10144
تاریخ تصویب :
1358/09/17
تاریخ ابلاغ :
1358/09/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :