جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
164-اگرچه ماده 374اصول محاکمات حقوقی مشعراست به اختصاص تامین مدعی به به مورددعوی مالی ودرتصرف عدوانی موضوع دعوی مالی نیست ولی چون متعلق تصرف عدوانی لابدملک غیرمنقول است وگاهی اتفاق می افتدکه تامین آن ملک به جهت مصونیت آن ازتصرفات مدعی علیه طرف حاجت واقع شودممکن است ماده راتعمیم داده بطوری که شامل موردتصرف عدوانی بشودوبه این نظر مسئله مربوط به نظریه قضائی وبرصادرکننده قرارتامین مدعی به درمورددعوی تصرف عدوانی ایرادی واردنیست .
حکم شماره 67-21آبان وشماره 142-14بهمن 1306وشماره 279-16آذر1307و شماره 488-4آذر1308
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
67
تاریخ تصویب :
1308/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :