جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
165-ایرادبرحاکم دادگاه به اینکه به تقاضای معترض برحکم غیابی تجدیدجلسه کرده واردنیست زیرادرست است که مطابق ماده 146آئین دادرسی مدنی تجدیدجلسه بدون تراضی طرفین جایزنیست ولی چون ممکن است بنظرحاکم دادگاه ماده مزبوره ناظربه صورتی بوده که طرفین یانمایندگانشان درجلسه مقرره حضوریافته باشندوآنراشامل موردی که یکی ازطرفین حق حضورخودرا اسقاط کرده ودرجلسه حاضرنشده باشدندانسته وبه این لحاظ نظاطلاق ماده 618 قانون اصول محاکمات حقوقی که تجدیدجلسه رایک نوبت تجویزکرده تقاضای تجدیدجلسه رابمنظورمراجعه به پرونده عمل واستحضارازسابقه کار پذیرفته است .
حکم شماره 3587-26مرداد1323

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3587
تاریخ تصویب :
1323/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :