جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
166-پذیرفتن تقاضای مدعی علیه دائربرتجدیدجلسه بمنظورتهیه و تدارک وسایل ومدارک دفاع ازدعوی بااینکه فاصله بین ابلاغ دعوی وروزجلسه کافی برای انجام این منظوربوده تخلف است .
حکم شماره 3652-30دی 1323

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3652
تاریخ تصویب :
1323/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :