جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
167-شرط رضایت طرفین درتجدیدجلسه درجائی است که هردوطرف حاضر باشندوتجدیدجلسه محاکمه دردادگاه بخش به تقاضای مدعی درصورتی که مدعی علیه حضوربهم نرسانیده بودتخلف نیست .
حکم شماره 4398-10/9/1327

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4398
تاریخ تصویب :
1327/09/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :