×

لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران

لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران

لایحه-قانونی-مربوط-به-تسریع-در-امر-تصفیه-شرکت-سهامی-کارخانجات-ایران
شماره 673 د 6/10/1358
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران که در جلسه مورخ 21/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده یک – کلیه مانده بستانکاری شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) از واحدهای دولتی و همچنین کلیه بدهی های شرکت مذکور بواحدهای دولتی دیگر بخشوده میشود.
تبصره 1- در مورد واحدهای دولتی که بصورت انتفاعی اداره میشوند مجامع عمومی اینگونه واحدهای موظفند تغییرات حاصله از اجرای ماده فوق را بررسی و بحساب صاحب سهم منظور نمایند.
تبصره 2- مبلغ بستانکاری شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) از سازمان غله و قند و شکر که در بودجه سال 1358 سازمان مذکور منظور گردیده مستثنی از ماده فوق بوده و سازمان غله و قند و شکر موظف به پرداخت آن میباشد.
تبصره 3- بدهیهای شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) به واحدهای دولتی که مربوط به امور جاری شرکت نظیر پرداخت کسور بازنشستگی کارکنان به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و یا صندوق بازنشستگی کل کشور میباشد و اینگونه بدهیها اثبات گردید مشمول ماده فوق نبوده و شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) موظف به پرداخت بدهیهای مذکور میباشد.
ماده دو – اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) که در اختیار یا مورد استفاده واحدهای دولتی میباشد و مورد نیاز شرکت نیست کلا به واحدهای مذکور بلاعوض واگذار میگردد و مطابق ماده یک فوق و تبصره یک آن ماده عمل میشود.
ماده سه – کلیه بستانکاری شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) از اشخاص و واحدهای خصوصی که مجموع بدهی آنان از مبلغ بیست هزار ریال تجاوز نمینماید بخشوده میشود.
ماده چهار – چنانچه بدهکاران به شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) که مبلغ اصل بدهی آنها بیش از هزار ریال باشد ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این لایحه نسبت به واریز کل بدهی خود دفعتا" اقدام نمایند، مجموع جریمه – دیر کرد و سایر هزینه های مربوط در حد یک سوم اصل بدهی همراه با اصل بدهی دریافت و مازاد به بدهکاران بخشوده میشود.
تبصره – شرکت سهامی کارخانجات ایران (در حال تصفیه) موظف است مراتب بخشودگی مندرج در این ماده را در سه نوبت ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طریق جراید کثیر الانتشار باطلاع بدهکاران برساند و این عمل شرکت بمنزله ابلاغ قانونی به بدهکاران تلقی میشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10170

تاریخ تصویب : 1358/09/21

تاریخ ابلاغ : 1358/11/01

دستگاه اجرایی : وزارت معادن و فلزات -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.