جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
168-درجائیکه دعوی وقفیت ملکی که ازطرف متولی طرح وبمحکومیتش خاتمه یافته وحکم قطعی شده است دیگرتجدیدرسیدگی به دعوی وقفیت ازطرف اداره اوقاف بعنوان اعتراض ثالث برحکم بی رویه وتخلف است .
حکم شماره 538-7بهمن وشماره 570-22اسفند1308

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
538
تاریخ تصویب :
1308/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :