جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
170-دعوائی که به حکم منفردارجاع ومنتهی به رای گردیده وسپس به تراضی طرفین به حکمیت حکمهای جدیدی ارجاع گردیده پذیرفتن تقاضای تجدید نظرازحکم حکمهای ثانوی واقدام به تعیین حکم تجدیدنظرتخلف نیست زیراکه حکمهائی که ثانیاپس ازالغاءحکم حکم منفردتعیین شده اندحکم بدوی محسوب و حکم آنهاقابل تجدیدنظربوده ومانعی درقبول تقاضای تجدیدنظرازحکم آنها وجودنداشته است .
حکم شماره 722-15مهر1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

6
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
722
تاریخ تصویب :
1309/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :