×

اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

اصلاح آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخلی وامور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

اصلاح-آئین-نامه-اجرائی-تشکیلات-،-انتخابات-داخلی-وامور-مالی-شوراهای-اسلامی-روستا-و-نحوه-انتخاب-دهیار

وکیل


شماره 52947/ت 21958ه 20/11/1380

هیات وزران در جلسه مورخ 14/11/1380 بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (94) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375- آئین نامه اجرائی تشکیلات ، انتخابات داخل یوامور مالی شوراهای اسلامی روستا و نخوه انتخاب دهیار، موضوع تصویبنامه شماره 1760/ت 21068ه مورخ 24/1/1378 هیات وزیران را بشرح زیر اصلاح نمود:
1- در ماده (2) پس از عبارت (نماینده وی ) عبارت ( عدم حضور دعوت کننده یا نماینده وی مانع از تشکیل جلسه نخواهدبود)اضافه می شود. همچنین در تبصره (2) این ماه عبارت (در متن ماده ) حذف می شود.
2- در ماده (4) عبارت در (در حضور بخشدار یا نماینده وی ) حذف می شود.
3- تبصره ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره - در صورتی که عضو خارج شده از شورا رئیس یا نایب رئیس یا منشی باشد، شوار باید رد جلسه ای ، رئیس یا نایب رئیس یا منش یرا حسب مورد برای مدت باقیمانه هیات رئیسه انتخاب نماید-
4- در ماده (8) عبارت (راخود) به (خود را) اصلاح می گردد.
5- در ماده (10) عبارت (مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا،) به (تنظیم پیشنهاد بودجه شورا)اصلاح می شود.
6- در ماده (11) پ ساز عبارت (تنظیم بودجه ) واژه (پیشنهادی ) اضافه می شود.
7- در ماده (14) واژه (دهدار) حذف می شود.
8- در ماده (16) واژه (تایید) به واژه (اطلاع ) اصلاح می شود.
9- در ماده (21)، واژه (دریافتی ) به (ارسالی از وزارت کشور) اصلاح می شود.
10- ماده (23) حذف شود.
11- در ماده (24) عبارت (طبق دستورالعملهای مربوط) حذف و شماره ماده به (23) اصلاح می شود.
12- ماده (25) حذف و ماده زیر به عنوان ماده (24) جایگزین آن می شود:
ماده 24- مصوبات شورا به استثنای عوارض موضوع ماده (77)قانون از تاریخ ابلاغ به مراجع ذیربط لازم الاجراست.)
13- ماده (28) بشرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 28- در صورت درخواست کتبی دهیار و بخشدار و فرماندار ذیربط برای تشکیل جلسه مشتمل بر زمان ، دستور کار وضرورت تشکیل جلسه ، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق العاده می باشد.)
14- در ماد(30)واژه (همکاری ) به عبارت (دادن اطلاعات ) اطلاح می شود.
15- ماده (32) به شرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 32- هرگاه عضوی بیش از شش جلسه متوالی و یا دوازده جلسه غیر متوالی در طول یک سال بون داشتن عذر موحه به تشخیص شورا در جلسات شورا شرکت نکند، مستعفی شناخته می شود.)
16- ماده (35) بشرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 35- شورا موظف به همکاری با شوراهای اسلامی بخش جهت گرآوری اطلاعات صحیح به منظور عوارض متناسب باتولیدات ودرآمدهای اهالی روستا بر طبق آئین نامه مصوب هیات وزیران برای بخشی از بودجه یا خدماتی و عمرانی حوزه روستاهای بخش می باشد.)
17- ماده (36) بشرح زیر اصلاح می شود:
(ماده 36- شورا موظف است بر حسن وصول عوارض وضع شده ازسوی شورای اسلامی بخش و واریز آن به حسابهای مربوط نظارت کامل داشته باش )
18- در ماده (37) بعبارت (در صورت تخصیص ) حذف و پس ازعبارت (برنامه های عمرانی ) عبارت (در صورت تخصیص ) اضافه می شود.
19- ماده (40) حذف می شود.
20- در ماده (41) واژه (دریافتی ) به (ارسالی ازوزارت کشور) اصلاح می شود.
21- در ماده (43) پس از عبارت (تمامی اموال ) عبارت (شورا و) اضافه می شود.
22- در ماده (47) عبارت (ماده (39) به عبارت (ماده (36) ) اصلاح می شود.
23- در بند(6) ماده (54) عبارت (مراجع صالح قضایی ) به عبارت (مراجع صالح قانونی ) اصلاح می شود.
24- شماره ماده های (26) تا(39) به (25) تا (38) وشماره ماده های (41) تا(59) به (39) تا(57) اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16601

تاریخ تصویب : 1380/11/14

تاریخ ابلاغ : 1380/12/01

دستگاه اجرایی : وزارت كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.