×

شمول مرورزمان - تصرف غیرقانونی

شمول مرورزمان - تصرف غیرقانونی

شمول-مرورزمان---تصرف-غیرقانونی

کلاسه پرونده : 80/155/10 ت
شماره دادنامه : 941-24/10/80
تجدیدنظرخواه : آقایان 1- سیدغلامرضا .... 2- محمداسماعیل ... 3- سیدنبی ... 4- یوسفعلی ... 5- یعقوب ... 6- محمد حسین .... 7- اسرافیل ... 8- ناصر ... 9-منوچهر ... 10- محمد صادق ... 11- بهنام .... - اداره کل راه و ترابری
تجدیدنظرخوانده : معاونت امور اقتصادی وزیربنائی سازمان بازرسی کل کشور - گزارش دفتربازرسی کل کشور استان مازندران تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 131-19/9/79 صادره از شعبه نوزدهم دادگاه عمومی
مرجع رسیدگی : شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت تجدیدنظر خوانده تقدیم نموده که پس از وصول دادخواست مندرجات باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان بتصدی امضاء کنندگان ذیل و با ملاحظه و مداقه درمحتویات پرونده و انجام مشاوره پایان دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید:

رای دادگاه :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان : در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- سیدغلامرضا ... 2- محمد اسماعیل ... 3- سید نبی ... 4- یوسفعلی ... 5- یعقوب ... 6- محمدحسین ... 7- اسرافیل ... 8- ناصر ... 9- منوچهر ... 10- محمد صادق ... 11- بهنام .... اولا" در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید غلامرضا .... با عنایت به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجبات گسیختن رای و رسیدگی این دادگاه را فراهم نماید بعمل نیامده ضمن اینکه حکم با توجه به محتویات پرونده ودلائل موجود در آن اصدار یافته از اینرو این قسمت از دادنامه خالی از اشکال بوده و از جهت احراز مجرمیت و ماده استنادی و نیز مجازات صحیح تشخیص میگردد لذا با رد اعتراض مستندا" به ماده 275 قانون آئین دادرسی کیفری تایید میگردد.
ثانیا" در مورد اعتراض متهمان در خصوص اتهام آنان مندرج در بند(ب ) و بند21 (پ ) گزارش های اولیه مندرج در صفحه دوم موضوع دادنامه فوق الاشعار با توجه به تاریخ و زمان وقوع بزه در سالهای 1371 و1372 و نیز تاریخ گزارش سازمان بازرسی و آغاز تعقیب متهمان بلحاظ اینکه موضوع مشمول مرور زمان مضوع ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 گردیده و قابلیت تعقیب کیفری نداشته لذا با نقض رای بدوی در این قسمت قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام می گردد.
ثالثا" در مورد متهمان مربوط به بند 28 و33 مصرحه در دادنامه بدوی با التفات به محتویات پرونده ومدافعات معموله و مدارک ابرازی از سوی متهمان پرونده و تعریف سوء نیت توجه و تمایل آگاهانه مجرم به ارتکاب عمل مجرمانه برای حصول نتیجه حاصل از آن و با قصد زیر پا گذاشتن قوانین ومقررات در مانحن فیه سوءنیتی از ناحیه آنها احراز نمی شود لهذا با قبول اعتراض و نقض رای بدوی در اینمورد مستندا" به ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمان اخیرالذکر صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران - علی سرحی
مستشار دادگاه : شریفینوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 941

تاریخ تصویب : 1380/10/24

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.