×

بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست

بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست

بنظر-دادگاه-تشابه-و-شباهت-آنچنانی-که-خواهان-مدعی-آنست-بین-دو-علامت-موضوع-پرونده-موجود-نیست
ردیف : 75/22 هیئت عمومی
کلاسه پرونده : 11/8788-1
شماره دادنامه : 75/105/1
تاریخ رسیدگی : 31/6/1375
تجدیدنظرخوانده : شرکت هنکل آ0ا0ک با وکالت آقای دکتر سیروس پریان
تجدیدنظرخواندگان : آقایان احمد پهلوان ، داود عبدی زاده ، داود
داداشی با وکالت آقای محمدعلی دادخواه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 522-22/8/73 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 28/9/73
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 7/10/73
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان بهزور صفرزاده و احمد اردکانی مستشاران

خلاصه جریان پرونده :
آقای سیروس پریان به وکالت از شرک هنکل آ0ا0ک دادخواستی علیه آقایان احمد پهلوان ، داود عبدی زاده وداود داداشی بخواسته ابطال اظهارنامه شماره 103566 تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که به شعبه 18 ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل ایشان شرکت معروف هنگل آ0ا0ک مقیم آلمان از سالهای پیش علامت ((فا)) را در کشور مبداء و سایر کشورهای جهان منجمله در ایران تحت شماره 37509 مورخ 18/6/51 به فارسی و لاتین و به اشکال مختلف به ثبت رسانده ومرتبا" به تجدید ثبت آن اقدام کرده و از معروفیت کامل نیز برخوردار است اینک خوانده بموجب اظهارنامه شماره 103566 صرفا" بمنظور انتفاع از اشتهار موکل تقاضای ثبت علامت فافا که کاملا" در تلفظ و کتابت شبیه علامت خواهان است را نموده که اگهی قبول از ثبت آن منتشر و با آنکه مراتب اعتراض از طریق اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی به متقاضی ابلاغ گردیده و لکن از تعقیب تشریفات ثبتی علات فافا انصراف حاصل ننموده و چون صدور جواز ثبت علامت مذکور ار موجب ورود خسارت به تجارت خواهان و تضییع حق مکتسب وی علی الخصوص حق اولویت در استفاده وانحصار ناشی از ثبت وسابقه ثبت آن دانسته و وجود این دو علامت مشابه در بازار برای ارائه کالای واحد را اسباب گمراهی مصرف کنندگان عادی میداند تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال اظهارنامه مربوطه و محکومیت خوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله را نموده است 0
آقای سید محمدعلی دادخواه بوکالت از خواندگان در دعوی حاضر ومدافعات خود را بشرح لایحه 3674-3/11/71 خلاصتا" به این شرح که نام فافاکلمه ایست فارسی و به معنی هر چیز بدیع و نیک میباشد که اجازه استفاده از آن به نحو لاتین هم داده نشده و با کلمه فا که ازحروف آلمانی بوده قابل اشتباه نخواهد بود و مطالبی نیز در خصوص سبق سابقه ثبت این کلمه عنوان نموده است ، دادگاه پرونده های مربوطه را ازاداره ثبت شرکتها مطالبه وملاحظه نموده و نهایتا" پس ازاستماع اظهارات وکلای طرفین طی دادنامه 342-15/4/72 با اعلام ختم رسیدگی خلاصتا" بشرح زیر اقدام بصدور رای نموده است.
( .... با توجه به اظهارات وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و مدافعاتش بشرح منعکس در پرونده و لوایح ابرازی و همچنین با توجه بمدافعات وکیل خواندگان در لوایح تقدیمی و جلسه دادگاه ومستندات مدرکیه ابرازی طرفین و با توجه به محتویات پرونده کلاسه 9-376 مربوط به ثبت علامت خواهان و پرونده مربوط به تقاضای ثبت علامت خواندگان واصله از اداره ثبت شرکتها دعوی وکیل خواهان بنظر دادگاه وارد نیست .
بدین توضیح که خواهان توسط وکیلش علامت را به لاتین پس ازطی تشریفات قانونی تحت شماره 37509 در ایران به ثبت رسانیده و به حکایت پرونده در فرجه های قانونی آنرا تمدید و آخرین بار در 18/3/71 برای مدت ده سال دیگر تجدید ثبت نموده است بنابراین از محتویات پرونده خواهان در اداره ثبت شرکتها ملاحظه میشود اولا" خواهان صرفا" علامت را به لاتین به ثبت رسانیده است و برخلاف ادعای وکیلش در دادخواست معادل فارسی آنرا که کلمه ((فا)) باشد به ثبت نرسانیده.
ثانیا- پرونده متشکله در اداره ثبت شرکتها راجع به تقاضای ثبت خواندگان مربوط به تقاضاث ثبت علامت ((فافا)) آنهم به خط وکتابت فارسی نه لاتین و همانطور که ملاحظه میشود علامت ثبت شده خواهان به کتابت لاتین و علامتی که خوانده تقاضای ثبت آنرا دارد ((فافا)) به کتابت فارسی است که هم از نظرشکل وکتابت و هم از نظر اینکه یکی به فارسی و دیگری به لاتین است با هم شباهت آنچنانی ندارند مضافا" اینکه علامت مورد تقاضای ثبت خواندگان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها و علایم صنعتی که بشماره 3893-14/11/71 ثبت وپیوست پرونده میباشد سابقه ثبت در اداره ثبت شرکتها داشته و درتاریخ 7/12/58 بنام آقای داریوش قرائیان به ثبت رسیده و چون مشارالیه نسبت به تمدیدمدت اقدام نکرده خواندگان علامت مذکور رامعرفی و تقاضای ثبت بنام خود نموده اند بنابراین بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که وکیل خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست و دعوی وکیل خواهان بنظر دادگاه واردنمی آید حکم به رد آن داده میشود)) آقای سیروس پریان به وکالت ازشرکت هنگل نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه اول مطرح میگردد. هیات شعبه طی دادنامه 73/245/1-20/6/73 بشرح زیر اقدام به صدور رای نموده است 0(( بردادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد وارد است چه طبق بند2 ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 تقاضای ثبت درصورتیکه علامت قبلا" به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است باندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند باشتباه بیاندازدقابل پذیرش نیست و تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون مزبور مصوب 1337 در توضیح ماده مرقوم مقرر داشته دو مورد علامت تجارتی شباهت مذکور در ماده 9 قانون ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا بهر کیفیت دیگر باشد که مصرف کنندگان عادی را باشتباه اندازد با عنایت باینکه علامت تجارتی شرکت معترض ( فا )در مورد کالای عطریات و صابونهای توالت ومحصولات کف دار و غیره میباشد و علامت تجارتی شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه فافا جهت انواع مواد پاک کننده بوده و حروفی است که در تلفظ مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد و نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 1337 و عضویت درآن و ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مصوب 1883 دادنامه موردتقاضای تجدیدنظر باستناد بند2 ماده 10 قانون تجدید نظرآراء دادگاهها نقض و رسیدگی آن به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع میشود.)
این بار پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع ، دادرس شعبه مذکور در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 522-22/8/73 پس از ذکر مقدمه ای از جریان دعوی خلاصتا" چنین رای داده است ( .... با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه میشود که علامت ثبت شده بشماره 37509 متعلق به خواهان با مشخصات بر چسب مدور به رنگ زرد و خطوط غیرمنظم سبزرنگ که دوحرف انگلیسی در وسط آن نوشته شده وشکل دو برگ به رنگهای زرد و نارنجی به ثبت رسیده اما علام اظهارنامه شماره 102566 خوانده با برچسب مستطیل و رنگ قرمز در حالیکه کلمه (فافا) به رنگ سفید در کنار آن قرار گرفته میباشد با دقت در مشخصات هر دو علامت نتیجه ای که به روشنی مستفاد میشود این است که اولا" بین آن دو از حیث کتابت و تلفظ شباهت ملموسی وجود ندارد ثانیا" هر مصرف کننده در هر سطح باشد بخوبی هر دو علامت را بامشخصات متفاوتی که دارند تمیز داده و گمراه نخواهد و از طرفی با التفات به اینکه علامت مورد تقاضای ثبت خوانده یعنی کلمه فافا در ایران سابقه ثبت داشته و اداره ثبت علائم و مالکیت صنعتی موجب نامه شماره 9424-26/10/71 اعلام داشته که کلمه (فافا) قبلا" طی شماره 52418 جهت انواع مواد پاک کننده وکیسه زباله در طبقات 3و17 در تاریخ 7/12/1368 به ثبت رسیده و تا تاریخ 1/5/69 معتبر بوده است و با عنایت به سایر مشخصات در علامت مورد تقاضای ثبت خوانده از قبیل شکل و رنگ تمسک به ماده 5 کنوانسیون پاریس مصوب 1883 که موضوع آن حمایت از اشکال وترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای جهان میباشد بعلت عدم تشابه شکلی و ترسیمی بین دوعلامت نمی تواند مصداق داشته باشد با التفات به بند2ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین تبصره 2 ماده 5 آئین نامه اصلاحی که نحوه مشابهت را علامتهای مورد تقاضای ثبت بیان داشته بدین مضمون (ممکن است تشابه از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت باشد یا بهر کیفیت دیگری که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.) که با توجه به تمایزات ذکر شده چنین تشابهی احراز نمیشودلذابا توجه به موارد فوق الاشاره دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر می نماید.)
دکتر سیروس پریان بوکالت از شرکت شرکت هنگل آ0ا0ک نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده است دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل تجدیدنظر خواه و پاسخ آقای وکیل تجدیدنظرخواندگان بهنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمد اردکانی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده و دادگاه در قبال ایراد دیوانعالی کشور باینکه (علامت شرکت معترض (فا) در مورد کالای عطریات و صابونهای توالت و محصولات کف دار و غیره میباشد و علامت تجارتی شرکت معترض علیه که عبارت از کلمه (فافا) جهت انواع مواد پاک کننده بوه بصورتی که درتلفظ مصرف کنندگان عادی رابه اشتباه می اندازد ....) در توجیه رای صادره استدلال موجبی ننموده است تا مورد پذیرش این شعبه واقع شود. لذا رای مورد تقاضای تجدیدنظر اصراری تشخیص باستناد ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طرح در هیات حقوقی دیوانعالی کشور بدفتر هیات عمومی دیوانعالی کشورارسال شود.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 105

تاریخ تصویب : 1375/06/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.