جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


شماره رأی : 25 – 15/10/1377
شماره پرونده : 28 – 1377
شماره جلسه : 32 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بین شعبه سیویکم دیوان عالی کشور و دادگاههای نظامی یک کرمانشاه.
موضوع : - جعل
- استفاده از سند مجعول
درساعت 11 روز سهشنبه 15/10/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان عالی کشور رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 509 – 13/7/77 شعبه سیویکم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمد سلیمی رئیس و جناب آقای رضا فرجاللهی عضو معاون مطرح است. جناب آقای فرجاللهی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده پیوست گروهبان علیرضا.ج فرزند موسی به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب دادسرای نظامی ایلام قرارگرفتهاست.
با این توضیح : نامبره به علت داشتن سابقه جراحی فتق و عوارض ناشی از آن به پزشک بهداری ناحیه انتظامی ایلام مراجعه، پزشک درمانگاه وی را به بیمارستان معرفی، دکتر ساویز پژمان مدت چهارروز استراحت برای او تجویز کردهاست. متهم با افزودن رقم یک به سمت چپ رقم چهار آن را به چهارده تبدیل نموده و به یگان ارائه داده است. در تحقیقات مقدماتی منکرالحاق رقم یک به مدت استراحت خود شدهاست.
شعبه اول دادگاه نظامی یک ایلام عهدهدار رسیدگی شده، متهم در جلسه دادگاه، منکر قضیّه شده و اظهار داشته، نمیداند چه کسی تاریخها را تغییر داده است و اضافه کرده، استفادهای از آن نکردهاست. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات موجه متهم در محضر دادگاه به علّت فقد دلیل حکم به برائت وی صادر کردهاست.
دادیار اجرای احکام با ذکر چهار جهت به رأی برائت متهم اعتراض کردهاست: 1- اصل برگ استراحت که تاریخ آن تغییر یافتهاست 2- تنها دارنده برگ، مشارالیه بوده که میتوانسته از آن منتفع شود 3- در برگ 24 در قبال این سؤال که «دکتر دستکاری در تاریخ برگه را تأیید کرده، برگه نیز فقط همراه شما بوده چه میگوئید؟» اظهار داشته : «نمیدانم چه بگویم».
4- اظهارات رضا زارعی پزشکیار بهداری ناحیه انتظامی ایلام به عنوان گواه در برگ 19، مبنی بر اینکه، نامبرده را برای تأیید سابقه عمل جراحی به بهداری اعزام نموده پزشک بهداری او را به بیمارستان امام خمینی معرفی کرده ظاهراً به بیمارستان مراجعه نکرده به مطب شخصی یکی از پزشکان بنام دکتر ساویز پژمان مراجعه و چهارروز استراحت دریافت نموده و آن را بعد از دستکاری به وی تحویل داده که متوجه جعل در آن شدهاست …
اعتراض وی به تأیید دادستان نظامی رسیده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شدهاست، شعبه باتوجه به اینکه برگ استراحت پزشکی در اختیار متهم بوده و بعد از الحاق رقم یک به سمت چپ رقم چهار خود متهم آن را به یگان ارائه دادهاست، اعتراض دادستان نظامی را وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول کردهاست.
شعبه دوم دادگاه نظامی یک کرمانشاه نیز بعد از رسیدگی باین استدلال:
نظر به اینکه برای اثبات وقوع جرم حداقل دو شاهد عادل یا حداقل یک اقرار لازم است و در این پرونده اقراری از متهم مشهود نیست و بینهای هم اقامه نگردیده و محتویات پرونده علمآور نیستند، حکم به برائت متهم صادر کردهاست.
این رأیت نیز مورد اعتراض دادستان نظامی ایلام قرارگرفته پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شدهاست.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرجاللهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای کریم پور دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه اتخاذ تصمیم شایسته و مقتضی را خواستار است دادنامه شماره 77/110 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد :
باتوجه به اینکه شعبه دوم دادگاه نظامی یک کرمانشاه به همان جهات و علل همانند شعبه اول دادگاه نظامی یک ایلام حکم به برائت متهم صادر نموده رأی صادره را اصراری تشخیص جهت طرح در هیأت عمومی اصراری به محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال میگردد.
رئیس : آقای فرجاللهی چنانچه توضیحی دارید بفرمائید.
همانطوری که استحضار دارید در یگانهای نظامی مستقل یک بهداری مستقر است و یک بیمارستان، نظامیانی که بیمار میشوند و بیماری آنان مستلزم معافیت موقت از خدمت (استراحت) و تجویز مرخصی استعلاجی است، ابتدا به بهداری مراجعه میکنند درصورت نیاز و ضرورت از طریق بهداری به بیمارستان اعزام میشوند. بهداریها معمولاً تا 48 ساعت میتوانند استراحت تجویز کنند.
متهم مدعی بوده که به علت ابتلاء به فتق و انجام عمل جراحی قادر به خدمت نمیباشد. بهداری او را به بیمارستان امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، اعزام داشته، پزشک بیمارستان چهار روز استراحت برای وی تجویز کردهاست، متهم رقم یک را به سمت چپ چهار افزوده و آن را برای تأیید و صدور مجوز رسمی تحویل بهداری دادهاست. درست است که متهم منکر تحریف و تغییر در برگ استراحت شده اولاً برگ مذکور در اختیار وی بوده و کس دیگری به آن دسترسی نداشتهاست، ثانیاً از آن استفاده کرده زیرا برای تأیید آن را به بهداری ارائه دادهاست. بنابراین با توجه به مراتب مذکور از نظر شعبه 31 جرمش محرز شناخته شدهاست.
رئیس : جناب آقای عروجی
دو مسأله در اینجا مطرح است اول : آیا دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی به این قضیّه را دارند یا خیر؟ دوم : آیا رسیدگی به این پرونده در صلاحیت دادگاه نظامی یک بوده یا در صلاحیت دادگاه نظامی دو بودهاست؟ اگر در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد مرجع تجدیدنظرش دادگاه نظامی یک است و چون این برگ سند رسمی نیست، پیش پزشکی رفته و گواهی نامه تلقی میشود، جزء اسناد رسمی تلقی نمیشود. بنظر میرسد رسیدگی به این جرم و این اتهام در صلاحیت دادگاه نظامی دو بوده و دادگاه نظامی یک هم اگر رسیدگی نموده حسب قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور به اصطلاح بعنوان قائممقام دادگاه نظامی دو رسیدگی کرده با این حال حسب موازین قانونی و وحدت رویه که ما داریم رسیدگی در این خصوص در صلاحیت دادگاه نظامی یک است.
رئیس : مسأله روشن است. با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه آقای دکتر ساویز پژمان که برگه استراحت پزشکی را برای گروهبان علیرضا.ج متهم پرونده به مدت 4 روز صادر کرده، پس از مشاهده برگه مزبور که مدت استراحت از 4 روز به 14 روز تغییر دادهشده دستکاری در تاریخ برگه را تأیید نمودهاست و اینکه اصل برگه استراحت در اختیار متهم بوده و بعد از الحاق رقم 1 به سمت چپ رقم 4 را به یگان مربوطه ارائه نموده و باتوجه به اینکه فقط خود متهم از تغییر زمان استراحت و تبدیل مدت استراحت از 4 روز به 14 روز منتفع میشدهاست و رضا زارعی پزشکیار بهداری ناحیه انتظامی نیز اظهارداشته که متهم چهارروز استراحت از دکتر پژمان دریافت نموده و سپس پس از تغییر زمان استراحت برگه را به او تحویل دادهاست که او متوجه جعل در آن شدهاست بنابراین با توجه به مراتب مذکور رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : آقایان لطفاً به نتیجه رأی توجه فرمایند.
اعضاء محترم حاضر در جلسه 39نفر، اکثریت 33نفر رأی شعبه دوم دادگاه نظامی یک کرمانشاه را تأیید و اقلیت 6نفر رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور
را تأیید نمودند.

رأی شماره 25 – 15/10/1377
هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور ( اصراری )
باتوجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه اعتراض مؤثری که نقض حکم تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده لذا باستناد بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 77/110 – 23/3/77 شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان کرمانشاه با اکثریت آراء ابرام میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )

مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1377/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :