جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
338-درصورتیکه مدعی درتقاضای خودازمحکمه درموضوع مدعی به خودمردد باشدومنجزاازمحکمه امربخصوصی راتقاضاننمایددراین صورت عرضحالش تخلف نیست .
حکم شماره 52-23مهر1306

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1306/07/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :