جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 35236 18/7/1362
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1362 بنا به پیشنهاد شماره 1/29940/ ت ع مورخ 10/6/1362 وزارت اموزش و پرورش ، آئین نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمین وزارت اموزش و پرورش موضوع تصویبنامه شماره 68600 مورخ 3/2/1362 را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند:
1 ـ تبصره یک از ماده دو بصورت زیر اصلاح گردد :
تبصره 1 ـ معاون اداری ، مالی و امور مجلس رئیس هیات مدیره، ذحساب و مدیر کل امور مالی خزانه دار و مدیر کل امور اداری و تعاون مدیر عامل صندوق خواهند بود.
2 ـ تبصره دو از ماده دو بصورت زیر اصلاح گردد :
تبصره 2 ـ نظارت بر انجام امور مالی صندوق مرکزی بعهده رئیس هیات مدیره ، خزانه دار و مدیر عامل صندوق میباشد و اسناد مالی مربوطه به امضای خزانه دار و یکی از امضاهای رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل خواهد بود.
3 ـ ماده 5 ـ بصورت زیر اصلاح گردد:
اعتبارات اختصاصی صندوق مرکزی و همچنین وجوه حاصل از سایر منابع در صندوق با امضای خزانه دارو یکی از امضاهای رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل صندوق در حساب مخصوص تحت عنوان حساب صندوق وام ضروری در شعبه ای از بانک ملی ایران افتتاح وجوه مربوطه بحساب مذکور واریز و توزیع اعتبارات (کمکها) از حساب مزبور پرداخت میشود.
4 ـ ماده 8 بصورت زیر اصلاح میشود:
هر یک از شعب صندوق مکلف است در بانک ملی محل حسابی تحت عنوان وام ضروری فرهنگیان افتتاح و کلیه وجوه مربوطه باید بحساب مذکور واریز گردد و برداشت از آن با امضای خزانه دار و یکی از امضاء های رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل صندوق مقدور خواهد بود.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :