جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 38262 12/8/1362
وزارت معادن و فلزات
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/8/1362 بنا به پیشنهاد شماره 10986 مورخ 6/4/1362 وزارت معادن و فلزات، آئین نامه اجرائی تبصره 1 قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آئین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار میگیرند و تبدیل وضع خدمتی می یابند را بشرح زیر تصویب نمودند :
1 ـ مستخدمینی که با توجه به مفاد این آئین نامه مشمول خواهند گردید عبارت خواهند بود از :
الف ـ شاغلینی که بر حسب وظیفه کار انان در زیر زمین انجام میپذیرد.
ب ـ شاغلینی که بر حسب وظیفه جهت اقدامات کنترل و نظارت و سرپرستی و ارائه خدمات جانبی مکررا در زیر زمین رفت و امد مینمایند.
ج ـ شاغلین تعمیرگاهها و کارگاهها و قسمتهای فنی و خدماتی روی زمین که کار انان بنوعی با کار معدن وابسته میباشد.
هـ ـ شاغلین کلیه قسمتهای خدمات اداری ، مالی و رفاهی و هرگونه شغل دیگری که وظایف انان بعلت انجام خدمات عمومی در معدن ثابت تلقی گردد.
ز ـ شاغلینی که در قسمتهای زیر زمینی معادن در حال تجهیز انجام وظیفه نموده و بکار انان در اتیه احتیاج میباشد.
تبصره ـ تشخیص ثابت بودن شغل و احتیاج به خدمات کارکنان در اینده (موضوع بند «ز») با شرکت ملی فولاد ایران خواهد بود.
ماده 2 ـ تطبیق وضع کارگری در صورتی انجام خواهد پذیرفت که در هر کارگاه طرح پرسنلی مربوط بتصویب شرکت رسیده و هر یک از کارگران مشمول این آئین نامه در یکی از مشاغل پیش بینی شده در طرح انجام وظیفه نمایند.
ماده 3 ـ هر یک از مستخدمین با توجه به مفاد این آئین نامه و شرایط زیر تطبیق وضع خواهند یافت.
الف ـ مدت دو سال سابقه کار در واحدهای معدنی ذغال داشته باشند.
ب ـ در هنگام تطبیق وضع کار مستخدم در شغل مربوط از طریق کمیته های ازمایش تایید گردد. نحوه انجام ازمایشات و رفتار با مستخدمی که در ازمایشات مردود میگردد بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف شرکت ملی فولاد ایران بتصویب رسیده و بمورد اجرا گذاشته میشود.
ج ـ تطبیق وضعیت مستخدم منوط به ازمایش پزشکی و تایید صلاحیت جسمی وی در شغل مربوط خواهد بود. چنانچه مستخدم بعلل پزشکی نتواند عهده دار شغل پیشنهادی گردد در سمت دیگری که متناسب شغل گردد در سمت دیگری که متناسب با وضع جسمی وی باشد بکار گمارده خواهد شد. در صورتیکه بعلت محدودیت طرح های پرسنلی بکار گماردن اینگونه مستخدمین امکان پذیر نگردد بنحو زیر عمل خواهد گردید :
1 ـ چنانچه محدودیت پزشکی مستخدم مربوط به بیماریها و حوادث ناشی از کار باشد نحوه رفتار با این دسته از کارگران براساس دستورالعملی خواهد بود که بتصویب شرکت ملی فولاد ایران خواهد رسید.
2 ـ چنانچه محدودیت پزشکی مستخدم مربوط به بیماریها حوادث غیر ناشی از کار باشد رفتار باوی مانند مستخدمین موضوع ماده 8 این آئین نامه خواهد بود.
د ـ اقدام در جهت تطبیق وضعیت هر یک از کارگران مشمول قانون کار با آئین نامه استخدامی شرکت منوط به رضایت کارگاه از خدمات وی در صورتیکه کارگر بیش از 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد منوط به موافقت کتبی وی میباشد.
هـ ـ در صورتیکه مدت غیبت غیر موجه کارگر در طول یکسال قبل از تطبیق وضع بیش از یک ماه و نیم (متناوب و یا متوالی ) برای کارگران تونلی و بیش از یک ماه برای کارگران خارج از تونل باشد نسبت به تطبیق وضعیت وی اقدام خواهد نخواهد گردید مگر انکه پس از طی 6 ماه نامبرده بتواند وضعیت غیبت خود را تا حد انتظارات شرکت تعدیل نماید.
و ـ تطبیق کارگران با بیش از 45 سال سن انجام نخواهد پذیرفت مگر انکه دارای سوابق خدمت معتبر از لحاظ آئین نامه استخدامی شرکت باشد که در این صورت بازاء هر سال خدمت معتبر متناسبا به سن مزبور اضافه خواهد شد افرادی که محدودیتهای پزشکی ناشی از کار حاصل نموده اند مشروط به داشتن سایر شرایط کار مشمول محدودیت سنی مزبور نمیباشد.
ز ـ کارگرانی که مدت خدمت انان در مشاغل موضوع ماده 2 این ایین نام مشاغل سخت و زیان اور شرکت ملی فولاد ایران باشد و در اجرای این آئین نامه در مشاغل غیر مشمول این آئین نامه اشتغال دارند از مفاد این آئین نامه استفاده خواهند نمود.
ماده 4 ـ تعیین گروه مستخدمین مشمول این آئین نامه براساس
طرح های طبقه بندی شرکت در مورد مستخدمین ثابت و شرایط احراز مربوط خواهد بود . پایه مربوط به سنوات قبلی اینگونه مستخدمین با رعایت میزان دستمزد انان با رعایت میزان دریافتی کارکنان ثابت مشابه بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف شرکت بتصویب خواهد رسید بر انکه برای هرسال خدمت معتبر بیش از یک پایه منظور نگردد.
ماده 5 ـ متوسط حقوق مستخدمینی که براساس این آئین نامه تبدیل وضعیت یافته و قب از مدت سه سال بازنشسته خواهند شد عبارت خواهد بود از متوسط دریافتی مشمول مستمری بازنشستگی سه سال اخر خدمت اعم از هنگامی که مشمول قانون کار بوده و یا با آئین نامه شرکت تطبیق یافته باشند.
ماده 6 ـ هرگاه بهر علت رابطه استخدامی مشمول این آئین نامه که تبدیل وضع یافته با شرکت قطع گردد بنحویکه براساس مفاد آئین نامه استخدامی شرکت سهم بازنشستگی مستخدم قابل پرداخت باشد میزان سهم بیمه مستخدم با کسر درصد مربوط به خدمات درمانی که از طرف سازمان تامین اجتماعی اعلام میگردد به وی پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ در صورتیکه با توجه به طرح های پرسنلی و مفاد این آئین نامه تغییر وضعیت تعدادی از کارگران مشمول قانون کار فراهم نگردد و در واحدهای مختلف شرکت و یا در مشاغل موقت واحد مربوط بوجود نیز بوجود انان احتیاج نباشد با انان بیکی از طرق زیر عمل خواهد گردید.
الف ـ نسبت به بازخرید انان بازاء هر سال خدمت در شرکت با 45 روز دستمزد اقدام میگردد.
ب ـ بمنظور تامین بیشتر و ایجاد فرصت اشتغال در سایر سازمانها و یا شاغل ازاد، شرکت ملی فولاد ایران میتواند با تقاضای کارگر نسبت به بازخرید وی اقدام و تا مدت یکسال دستمزد ماهیانه براساس 6 ماه اول دستمزد کامل ماهیانه و 6 ماه دوم دوسوم اخرین دستمزد ماهیانه زمان اشتغال پرداخت نماید، ضمنا در هر زمان که این دسته از کارگران تقاضای اجرای بند الف را مینماید شرکت پس از کسر کل مبالغ پرداخت شده ماهانه فوق نسبت به پرداخت حق بازخریدی انها براساس بند الف اقدام خواهد کرد.
ماده 8 ـ ما به التفاوت مستمری از کار افتادگان ، بازنشستگان یا بازماندگان شاغلین آن دسته از مشاغل موضوع این آئین نامه که در حال حاضر مستمری خود را از سازمان تامین اجتماعی دریافت میدارند و همچنین آن دسته از کارگران مشاغل مشابهی که به تشخیص کمیسیون پیش بینی شده در ماده واحده مربوط به این آئین نامه از کارافتاده یا بازنشسته شناخته میشوند عبارت خواهد بود از تغییر مستمری بلحاظ احتساب سالهای افزوده شده به سالهای خدمت کارگران مزبور براساس آئین نامه مشاغل سخت و زیان اور شرکت ملی فولاد ایران خواهد بود.
ماده 9 ـ به منظور هماهنگی در اجرای مفاد این آئین نامه هیاتی مرکب از سه نفر مستخدمین واجد شرایط با انتخاب مدیر عامل شرکت انتخاب و اقدامات مربوط به تطبیق وضعیت کارگران در چهارچوب این آئین نامه نظارت خواهند نمود.
تبصره ـ شرکت میتواند با تصمیم هیات مذکور و با ارائه دلایل توجیهی تطبیق وضعیت هر یک و یا گروهی از مستخدمین را به تعویق اندازد.
ماده 10 ـ دستورالعملهای اجرائی در رابطه با این آئین نامه توسط مدیریت عامل شرکت ملی فولاد ایران تصویب و بمورد اجراءگذاشته میشود.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت معادن و فلزات
موضوع :