جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 58310 29/8/1362
وزارت بهداری
قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29/3/1334 که در جلسه روز پنج شنبه پنجم ابان ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/8/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12208/1 مورخ
24/8/1362 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی
قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29/3/1334
ماده واحده ـ الف ـ وزارت بهداری موظف است برای هر پروانه که بموجب این قانون صادر میشود از مبلغ ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال دریافت و بحساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید.
ب ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل مبلغ دریافتی سال قبل را در لایحه بودجه کل کشور ضمن ردیف خاص در وجه وزارت بهداری منظور نماید.
پ ـ وزارت بهداری مکلف است مبلغ یاد شده را منحصرا بمصرف تشکیل و تکمیل ازمایشگاههای کنترل دارو و مواد خوردنی و اشامیدنی برساند.
ت ـ آئین نامه مربوط دریافت وجه بابت هر پروانه مذکور در بند الف و همچنین نحوه اجراس این ماده بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ث ـ از تاریخ تصویب این ماده واحد ماده 21 قانون مربوط به مقررات (امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 29/3/1334 لغو میگردد)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پنجم ابانماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/8/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :