جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
339-اگرمدعی به دعوی قیمت ملکی باشدکه بموجب مدرک خودمدعی متضمن قبض ثمن معامله باشد بایدحکم به بی حقی صادرشود و صدور قرار عرضحال مدعی تخلف است .
حکم شماره 597-17اردیبهشت 1309

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
597
تاریخ تصویب :
1309/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :