جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 49930 /1 20/10/1362
مصوبه شورایعالی قضائی در خصوص الحاق بند 8 به دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرر
شورایعالی قضایی در جلسه 484 ـ 18/10/1362 تصویب نمود بند زیر بعنوان بند 8 به دستورالعمل اجرای مواد 284 و 284 مکرر قانون اصلاح موادی از قانون ایین دادرسی کیفری اضافه شود.
بند 8 ـ نظر به وظایف دادستان کل کشور به نظارت بر حسن اجرای قوانین ، هرگاه تذکر به قاضی صادر کننده حکم موجب تنبه او شده و به اشتباه خود متوجه شود و این امر مورد تایید دادستان کل قرار گیرد. و وقوع اشتباه یا مخالفت حکم را با قانون محرز داند در صورتیکه مورد از مصادیق عدم صلاحیت قاضی نباشد راسا اجازه رسیدگی مجدد را خواهد داد.
از طرف شورای عالی قضایی ـ عبد الکریم موسوی اردیبلی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :