جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 83380 28/10/1362
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 23/9/1362 بنا به درخواست سازمان امور اداری و استخدامی کشور و باستناد ماده 52 قانون استخدام کشوری ، آئین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را به شرح زیر تصویب نمودند :
ماده 1 ـ منظور از موسسات تعاونی در این آئین نامه هر یک از شرکتها و اتحادیه های تعاونی مصرف کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با رعایت قوانین جاریه و سایر مقررات مربوط ، تشکیل شده یا میشود.
تبصره ـ سازمان تعاون مصرف صنعت نفت نیز مشمول مفاد این آئین نامه خواهد بود.
ماده 2 ـ سازمان مرکزی تعاون کشور به منظور ایجاد سهولت در امر نظارت بر فعالیتهای موسسات تعاونی موضوع ماده یک و صرفه جویی در هزینه های مربوط نسبت به الحاق آن دسته از موسسات تعاونی که تعداد اعضا آن به حد نصاب نرسیده با در نظر گرفتن بعد مسافت این موسسات و دستگاههای دولتی ذیربط با رعایت مقررات مربوط اقدام لازم بعمل می اورد.
تبصره 1 ـ سازمان تعاون مرکزی کشور مکلفاست در صورت تقاضای هر یک از تشکیل نشده است کمک لازم را در تشکیل و یا عضویت کارکنان انها در سایر شرکتهای تعاونی تشکیل شده بعمل اورده .
تبصره 2ـ تعیین میزان حدنصاب اعضاء موسسات تعاونی موضوع این آئین نامه سازمان مرکزی تعاون کشور خواهد بود.
ماده 3 ـ دستگاههای دولتی موضوع این آئین نامه مکلفند در حدود امکانات به منظور کمک به موسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر ار معمول دارند :
الف ـ محل مناسب کار ،انبار ، فروشگاه و وسائط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تاسیسات لازم را برای استفاده مجانا در اختیار انها قرار دهند ، تا زمانی که ساختمان و تاسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تاسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد.
ب ـ وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به انان واگذار نمایند.
ج ـ کارکنان مورد نیاز موسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای انان در اختیار انها قرار دهند.
د ـ اعتبارات مورد نیاز برای کمکهای موضوع این آئین نامه را در اعتبارات سالیانه خود پیش بینی نمایند.
تبصره 1 ـ فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مواردی که موسسات تعاونی با عضویت کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مختلف تشکیل شده باشد، سهم کمکهای موضوع ماده 3 مربوط به هر یک از دستگاههای مزبور به نسبت تعداد اعضاء هر دستگاه در شرکت تعاونی تامین خواهد شد.
تبصره 3 ـ وزارت خانه ها و موسسات دولتی موضوع این آئین نامه میتوانند در صورت رسیدن هریک ازموسسات تعاونی کارکنان مربوطه به مرحله خودکفائی به تشخیص و تایید سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به قطع تمام یا قسمتی از کمکهای موضوع این ماده اقدام نمایند.
ماده 4 ـ در اجرای بند 19 ماده 5 اساسنامه سازمام مرکزی تعاون کشور کلیه دستگاههای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای ملی شده ، مراکز دولتی تهیه و توزیع کالا و سایر موسسات دولتی یا وابسته به دولت که تولید کننده ، توزیع کننده و یا فروشنده فراورده های و کالاهای مصرفی هستند مکلفند با تایید سازمان مرکزی تعاون کشور و هماهنگی وزارت بازرگانی نیازمندیهای هر یک از موسسات تعاونی موضوع این آئین نامه را به قیمت عمده فروشی و یا تحت شرایط عاملین فروش خود با رعایت حق تقدم تامین کنند.
ماده 5 ـ در اجرای بند 18 ماده 5 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون کشور، بانکها و موسسات اعتباری کشور مکلفنددر حدود امکانات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با همکاری و تایید سازمان مرکزی تعاون کشور اعتبارات مورد نیاز موسسات تعاونی موضوع این آئین نامه را با سهل ترین شرایط تامین نمایند.
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه جهت تسهیل در اجرای این آئین نامه همه ساله با همکاران سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به تخصیص اعتبارات لازم به صورت مستقیم و یا از طریق موسسات اعتباری کشور اقدام خواهد نمود.
ماده 6 ـ ذیحسابی دستگاههای موضوع این آئین نامه مکلفند در وصول مطالبات موسسه تعاونی از اعضاءخود همکاری لازم را بنمایند.
ماده 7 ـ دستگاههای موضوع این آئین نامه که دارای موسسات تعاونی هستند مکلفند همکاری لازم را در اعزام نماینده به سازمان مرکزی تعاون کشور نموده تا آن سازمان از همکاران انان در زمینه نظارت بر فعالیتهای موسسات تعاونی ذیربط و نیز اجرای برنامه های اموزشی مورد نیاز استفاده نماید .
ماده 8 ـ کلیه داوطلبان و اعضاء هیات مدیره و بازرسان و مدیران عامل موسسات تعاونی باید مورد تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه در مرکز و استاندارد و مدیر کل ذیربط در استانها باشند.
تبصره 1 ـ در صورت عدم حصول توافق نظر، نظر بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه مناط اعتبار میباشند.
تبصره 2 ـ ساعات کار شرکتها تعاونی نیز توسط مقامات فوق الذکر در مرکز و استانها و با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده تعیین میگردد.
ماده 9 ـ موسسات تعاونی مکلفند همه ساله کمکهای دریافتی خود را از دستگاه یا دستگاههای دولتی کمک کننده تقویم و در صورت فزونی درامد ویژه از کمکهای مذکور مازاد را طبق مقررات بین اعضاء تقسیم و معادل کمکهای تقویم شده به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور نمایند.
ماده 10 ـ سازمان مرکزی تعاون کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای آئین نامه میباشد و مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش پیشرفت کار را از طریق این وزارت بازرگانی به هیات دولت تسلیم نماید.
ماده 11 ـ این آئین نامه جایگزین آئین نامه مصوب 7/11/1351 و اصلاحیه آن میگردد.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11362
تاریخ تصویب :
1362/09/23
تاریخ ابلاغ :
1362/12/06
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :