جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 92230 9/12/1362
وزارت فرهنگ و اموزش عالی

هیات وزیران در جلسه مورخ 26/11/1362 آئین نامه اجرائی «قانون اجازة تاسیس مطب مصوب 18/5/1362 مجلس شورای اسلامی » را در 8 ماده و 4 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ مطب ـ به محلی اطلاق میگردد که پزشک بطور خصوصی (غیر دولتی) و انتفاعی مستمرا بیماران خود را پذیرفته ، معاینه ، مداوا و یا دستورات بهداشتی صادر میکند.
تبصره 1 ـ تشخیص عنوان مطب ، مستمر و انتفاعی بودن آن بعهده وزارت بهداری است.
تبصره 2 ـ منظور از کمک پزشک در این آئین نامه ، پزشکان ، دندانپزشکان و متخصصین رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی است.
ماده 2 ـ شهر محل طبابت ـ عبارت از محدوده ای است که براساس تقسیمات کشوری بدین عنوان شناخته شده و یا میشود.
فصل دوم ـ مقررات اجرایی
ماده 3 ـ کلیه پزشکانی که در حال حاضر در نقاط مختلف کشور مشغول طبابت ازاد هستند و قبل از تاریخ 18/5/1362 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مطب داشته اند ، باید ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه برای صدور پروانه مطب در همان پرسشنامه مربوطه را تکمیل و همراه با مدارک زیر به وزارت بهداری ارسال دارند تا در مورد صدور پروانه مطب برای همان محل اقدام گردد.
الف ـ فرم تکمیل شده درخواست مربوطه.
ب ـ فتوکپی مصدق دانشنامه دکترای پزشکی یا دندانپزشکی
ج ـ فتوکپی مصدق مدرک تخصصی و فوق تخصصی
( در مورد فارغ التحصیلان سالهای اخیر گواهینامه موقت و یا هر گواهی موقت مدرک معتبر دیگر).
د ـ چهار قطعه عکس 3×4 که در همان سال گرفته شده باشد .
هـ ـ فتوکپی مصدق پروانه دائم و یا موقت پزشکی .
و ـ فتوکپی گواهی انجام خدمت موضوع لایحه قانونی مصوب
24/9/58 شورای انقلاب برای مشمولین قانون مذکور .
ز ـ تکمیل فرم مربوطه به داشتن مطب تا تاریخ تصویب قانون اجاره تاسیس مطب مصوب 18/5/1362 به تایید نظام پزشکی محل و یا سازمان منطقه ای بهداری استان مربوطه در محلهایی که نظام پزشکی وجود ندارد.
ح ـ فتوکپی مصدق صفحه اول شناسنامه (و سایر صفحات در صورت وجود تغییراتی در مندرجات شناسنامه ).
ط ـ فتوکپی مصدق اجازه نامه و یا سند رسمی محل طبابت و یا قرارداد یا موسسه درمانی خصوصی انتفاعی و یا غیر انتفاعی.
ماده 4 ـ برای کسانیکه قبل از شروع جنگ تحمیلی در مناطق جنگی و یا سایر استانها مطب داشته اند و بعد از 1/7/1359 به تهران امده و مطب دایر کرده اند پروانه موقت صادر خواهد شد که اعتبار آن فقط تا پایان جنگ تحمیلی عراق ایران خواهد بود.
ماده 5 ـ کلیه پزشکانی که پس از تاریخ 18/5/1362 بخواهند در هر نقطه از کشور مطب تاسیس نمایند باید مدارک مذکور در ماده 3 را همراه با درخواست خود به وزارت بهداری ارسال و پس از اخذ پروانه اقدام به تاسیس مطب نمایند.
تبصره 1 ـ ضوابط صدور پروانه تاسیس مطب با در نظر گرفتن تعداد پزشکانی موجود در هر محل و یا توج به جمعیت و نوع تخصص و امکانات بهداشتی و درمانی موجود در آن محل و تعداد کل پزشکان کشور توسط وزارت بهداری تهیه تدوین و اعلام میگردد.
تبصره 2 ـ وزارت بهداری برای پزشکانی عضو هیات علمی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی کشور با معرفی وزارت فرهنگ و اموزش عالی و یا وزارت بهداری مادامی که در این مراکز خدمت می نمایند خارج از ضوابط فوق پروانه تاسیس مطب صادر خواهد کرد.
ماده 6 ـ برای هیچ پزشکی بیش از یک پروانه مطب در یک زمان صادر نخواهد شد و پروانه صادره فقط در محدوده شهر یا دهستان مربوطه معتبر است.
ماده 7 ـ تغییر محل مطب به شهرهایی که تراکم پزشک کمتر است ضمن حفظ حق تاسیس مطب در محل قبلی با موافقت وزارت بهداری مجاز خواهد بود .
ماده 8 ـ پزشکانی که بطور تمام وقت در استخدام سازمانهای دولتی بوده اند و به همین علت تا تاریخ تصویب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 18/5/1362 مجلس شورای اسلامی حق تاسیس مطب نداشته اند پس از بازنشستگی و یا در صورت عدم امکان ادامه برنامه های تمام وقت مصوب بدون داشتن حق مطب (موضوع لایحه قانونی مصوب 12/10/1358 و تصویب نامه قانونی مصوب
8/6/1358 شورای انقلاب ) اجازه تاسیس مطب را در شهر محل خدمت بدون رعایت ضوابط فوق خواهند داشت.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11389
تاریخ تصویب :
1362/11/26
تاریخ ابلاغ :
1363/01/16
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :