جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 37150 14/7/1361
وزارت مسکن و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه مورخ 21/6/1361 بنا به پیشنهاد شماره 4408/1 مورخ 2/4/1361 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قانون واگذاری ساختمانهایی که در رابطه با سیل و زلزله در مناطق کشور احداث شده یا میشود آئین نامه ضوابط و نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در زلزله زده" href="/tags/52444/مناطق-زلزله-زده/" class="link">مناطق زلزله زده جنوب خراسان ، کرمان و چهارمحل بختیاری را بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی میتواند نسبت به واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده در مناطق زلزله جنوب خراسان ، کرمان ، چهار محال بختیاری بصورت تکمیل یا نیمه تمام (حداقل از مرحله سفتکاری به بعد) بنا به تشخیص خود اقدام نماید.
ماده 2 ـ شرایط لازم جهت واگذاری واحد مسکونی بشرح زیر است :
الف ـ به کسانی واحد مسکونی داده میشود که قبل از وقوع زلزله خود یا مورث انها مالک واحد مسکونی در محل بوده باشند.
ب ـ ساکن دائم در محل باشند.
ج ـ متقاضی یا افراد تحت تکفل وی در منطقه بازسازی دارای واحد مسکونی دیگری نباشند.
د ـ بعد از حدوث زلزله از وام مسکن یا قرض الحسنه روستایی برای احداث یا تعمیر و تکمیل استفاده نکرده باشند.
هـ ـ قدرت مالی پرداخت اقساط سالیانه واحد مسکونی را داشته و یا بتوانند ترتیب پرداخت آن را بدهند.
و ـ از واحد مسکونی فقط برای سکونت خود عائله تحت تکفل استفاده نمایند.
ز ـ سپردن سفته به میزان اقساط با امضای حداقل یک ضامن مادر یا مواهر ی برادر هود باشند در اولویت قرار دارند.
تبصره 2 ـ برای صغاری که پدر و مدر خود را از دست داده اند و بدون سرپرست بوده و یا تحت سرپرستی اقوام خود می باشند وزارت مسکن و شهرسازی مبلغی به میزان قیمت تمام شده واحدهای مسکونی احداث شده در محل در سپرده ثابت بانک مسکن بنام صغار تودیع می نماید تا صغار پس از رسیدن به سن قانونی از مبلغ موجود در سپرده جهت احداث یا خرید واحد مسکونی فقط در همان محل استفاده نمایند.
تبصره 3 ـ به افرادیکه ساکن دائم محل و واجد کلیه شرایط بوده لکن مالکیت واحد مسکونی را نداشته اند (مستاجرین یا خوش نشینان ) و همچنین به زوجایی که بعد از وقوع زلزله ازدواج کرده باشند و سایر شرایط را دارا می باشند در صورتی واحد مسکونی واگذار میشود که اولا به کلیه واجدین شرایط که خود یا مورث انها مالک بوده یا قبل از وقوع زلزله متاهل بوده اند واحد مسکونی واگذار شده باشد و ثانیا مفاد قسمت اخیر ماده 4 این آئین نامه را رعایت نمایند.
تبصره 4 ـ به مهاجرین دائم از روستا یا محل واگذاری ، واحد مسکونی تعلق نمی گیرد.
تبصره 5 ـ در کلیه مواردیکه واحد مسکونی به تبع مالکیت مورث به وارث واگذار میشود این واگذاری بین کلیه وراث بنحو مشاع خواهد بود.
ماده 3 ـ بهر خانواده که در سطح منطقه قبل از وقوع زلزله دارای بیش از یک واحد مسکونی بوده اند و واجدین شرایط نیز می باشند فقط یک واحد مسکونی واگذار خواهد شد.
ماده 4 ـ بهای تمام شده واحدهای مسکونی در هر منطقه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود و ترتیب دریافت وجوه از متقاضیان طبق ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با توجه به موقعیت هر منطقه اعلام مینماید.
ماده 5 ـ انجام کارهای تکمیلی ساختمان بعد از واگذاری بعهده افرادی خواهد بود که واحد مسکونی به انها واگذار میشود.
تبصره ـ متقاضیان میتوانند از بنیاد مسکن درخواست نمایند که بنیاد با هزینه متقاضی اقدام به تکمیل ساختمان بنماید و در این موارد بنیاد مسکن ملزم به قبول درخواست می باشد.
ماده 6 ـ جهت تکمیل واحدهای مسکونی بانک مسکن در حد امکانات وام تکمیل ساختمان (قرض الحسنه روستایی) با توجه به پیشرفت کار در اختیار متقاضیان قرار میدهد و در مواردیکه به درخواست متقاضی بنیاد مسکن اقدام به تکمیل ساختمان می نماید وام مذکور به حساب متقاضی در اختیار بنیاد مسکن گذاشته میشود.
ماده 7 ـ اعضای شورای واگذاری عبارتند از :
1 ـ فرماندار و یا بخشدار (حسب مورد)
2 ـ نماینده وزارت مکسن و شهرسازی.
3 ـ نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
4 ـ نماینده بانک مسکن
5 ـ نماینده بنیاد مسکن
6 ـ امام جماعت محل
نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تبصره ـ نقاطی که فاقد سپاه پاسداران باید بجای آن یکنفر از شورای اسلامی محل به معرفی امام جماعت محل انتخاب میشود.
ماده 8 ـ تصمیمات شورای واگذاری با حداقل 4 رای موافق قابل اجرا خواهد بود و فرمانداری یا بخشداری هر محل (حسب مورد) بعنوان دبیرخانه شورا انجام وظیفه میکند.
ماده 9 ـ در صورتیکه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا مدت 5 سال متقاضی و افراد تحت تکفل وی شخصا از واحد مسکونی بطور مستمر استفاده ننمایند و بهر یک از طرق عادی یا رسمی واحد مسکونی را به تصرف غیر دهند با اعلام شورای واگذاری قرارداد واگذاری فسخ و چنانچه مبلغی جهت تکمیل ساختمان وسیله متقاضی هزینه شده باشد توسط کارشناس وزارت مسکن و شهرسازی براورد و وسیله بنیاد مسکن یا بانک مسکن پرداخت و واحد مسکونی به سایر افراد واجد شرایط واگذار میشود.
تبصره ـ چنانچه بعد از پایان مدت 5 سال استفاده کننده قصد انتقال واحد مسکونی را داشته باشد موکول است به کسب موافقت بانک مسکن.
ماده 10 ـ واحدهایی که بعنوان دفاتر کارگاهی و خوابگاه و اماکن مشابه بنا شده است و میتواند بعنوان واحد کسبی مورد استفاده قرار گیرد به تشخیص شورای واگذاری به افراد واجد شرایط واگذار میگردد . قیمت ملک و نحوه دریافت بهای آن توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.
ماده 11 ـ کلیه واگذاریهای موضوع این آئین نامه تا پایان استهلاک اقساط بنحو امانی خواهد بود.
ماده 12 ـ در صورتیکه قبل از استهلاک اقساط ، انتقال گیرنده واحد مسکونی فوت نماید وصول یا عدم وصول باقیمانده اقساط با توجه بوضع تمکین وراث بعهده شورای موضوع ماده 10 این آئین نامه می باشد.
ماده 13 ـ کلیه عملیات مالی مربوط به ساختمانهای موضوع این آئین نامه از طریق بانک مسکن انجام خواهد شد.
ماده 14 ـ سایر مواردی که در زمینه واگذاری ساختمانهای احداث شده در این آئین نامه پیش بینی نشده بنا به پیشنهاد شورای واگذاری و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
11438
تاریخ تصویب :
1361/06/21
تاریخ ابلاغ :
1363/03/16
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :