×

اساسنامه سازمان زمین شهری

اساسنامه سازمان زمین شهری

اساسنامه-سازمان-زمین-شهری

وکیل


شماره 19788 2/4/1361
وزارت مسکن و شهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/3/1361 بنا به پیشنهاد 2990/1 مورخ 28/2/1361 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 13 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و مده 81 آئین نامه اجرائی آن مصوب 30/3/1361 هیات وزیران ، اساسنامه سازمان زمین شهری را به شرح زیر تصویب نمود.

فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ سازمان زمین شهری که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود از ادغام سازمانهای عمران اراضی کلیه استانهای کشور تشکیل میگردد و شرکتی است سهامی با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قانون تجارت و این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده 2 ـ مرکز سازمان تهران است و در کلیه مراکز استانها دارای شعبه میباشد و بر حسب نیاز در شهرهای مختلف هر استان میتواند نمایندگیهایی دائر نماید.
ماده 3 ـ سرمایه سازمان مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال است که به دو هزار و ششصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم و کلا متعلق به دولت بوده و به ترتیب از محل سرمایه های پرداخت شده سازمانهای عمران اراضی شهری کلیه استانها و سود ویژه ناشی از عملکرد سازمانهای مذکور تامین میگردد .
ماده 4 ـ با تصویب این اساسنامه کلیه داراییها ، حقوق و اختیارات و تعهدات و دیون و مطالبات مربوط به سازمانهای عمران اراضی شهری قبلی به این سازمان منتقل میگردد و نیز کلیه وجوهی که به هر عنوان به حسابهای سازمانهای عمران اراضی واریز شده بایستی به حساب سازمان واریز تا حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.
ماده 5 ـ کلیه مستخدمین رسمی ( صرفا موضوع ماده 144 قانون استخدام کشور و ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی) سازمانهای عمران اراضی قبلی، مستخدمین این سازمان محسوب میشوند.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده 6 ـ وظایف و اختیارت سازمان به شرح زیر است:
الف ـ اجرای مفاد قانون اراضی شهری و آئین نامه اجرائی آن و سایر قوانینی که در ارتباط با اراضی شهری می باشد .
ب ـ اجرای امور مربوط به اراضی شهری متعلق به دولت.
ج ـ حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی خالصه و همچنین اراضی موات موضوع قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و قانون ثبت اراضی موات اطراف تهران و قانون ثبت اراضی موات شهرهای غیر تهران مصوب سال 1335 و قانون راجع اراضی دولت و شهرداریهای و اوقاف و بانکها مصوب سال 1335 و اصلاحیه آن مصوب سال 1339 و اراضی قیمت اخر ماده 4 قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مصوب ابانماه 1346 و اراضی و مراتع ملی شده موضوع قانون اراضی ساحلی مصوب سال 1354 در محدوده شهرها و شهرکها مندرج در آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری.
د ـ تهیه طرحهای شهرسازی و نقشه های تفکیکی و در صورت لزوم اماده سازی و سایر اقدامات لازم شهرسازی مربوط به اراضی سازمان به تشخیص سازمان حسب مورد براساس هرگونه ضوابط طرح و برنامه ریزی شهری مصوب ( هادی ـ جامع ـ تفصیلی و منطقه ای ) و رعایت استانداردهای معماری ، شهرسازی و قوانین و مقررات جاری مربوطه.
هـ ـ واگذاری زمین به صورت قطعی و اجاره به بخش خصوصی یا عمومی به منظور ایجاد مسکن و سایر نیازمندیهای عمومی براساس قوانین و مقررات مربوطه.
و ـ تملک و تعویض اراضی در اجرای قانون و ایین نمه مذکور حسب مورد.
ز ـ انجام هر نوع اقدام دیگری که مربوط به وظایف و تکالیف سازمان مندرج در قانون اراضی شهری و آئین نامه مربوطه و این اساسنامه می باشد.
فصل سوم ـ ارکان سازمان
ماده 7 ـ ارکان سازمان به شرح زیر است :
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیات مدیره
ج ـ مدیر عامل
د ـ بازرس (حسابرس)
ماده 8 ـ نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزرای مسکن و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی ،کشور ، دادگستری و وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است . ریاست مجمع عمومی با وزیر مسکن و شهرسازی است و تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اراء کلیه اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای معتبر است.
ماده 9 ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار ( هر شش ماه یکبار) اولی برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و دومی را تصویب برنامه و بودجه سال بعد و همچنین انجام سایر وظایف در جلسات مذکور بهدعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تشکیل میشود.
مجمع عمومی ممکن است در صورت لزوم بطور فوق العاده نیز تشکیل شود.
ماده 10 ـ مجامع عمومی به دعوت رئیس مجمع یا رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا بنا به تقاضای هیات مدیره یا بازرس تشکیل خواهد شد .
ماده 11 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به قرار زیر است:
الف ـ تعیین خط مشی کلی و برنامه سازمان در قالب سیاستهای کلی دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ رسیدگی به گزارش عملکرد سازمان و گزارش بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیم بسبت به انها و تصویب تزارنامه و حساب سود و زیاد و تقسیم سود ویژه.
ج ـ تصویب بودجه سالانه و تغییرات ان.
د ـ تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و هیات مدیره براساس مصوبه شورای حقوق ودستمزد و تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس)
هـ ـ تصویب تشکیلات سازمان با توجه به وظایف قانونی سازمان پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
و ـ تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان پس از تایید وزاتر امور اقتصادی و دارایی و تصویب سایر آئین نامه های مورد لزوم.
ز ـ تصویب پیشنهاد سازمان راجع به سازش در دعاوی با ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی سازمان است و یا اموری که طبق مقررات در دستور مجمع گذارده شود.
ط ـ پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود ویژه و داراییهای افزوده جهت تصویب به هیات وزیران .
ماده 12 ـ برای پیشنهاد انجام امور زیر بقوه مقننه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل خواهد شد:
الف ـ افزایش یا کاهش سرمایه.
ب ـ انحلال سازمان و تعیین مدیران تصفیه.
ج ـ تجدید نظر در اساسنامه سازمان.
ماده 13 ـ هیات مدیره سازمان از یک نفر رئیس و چهار نفر عضو اصلی تشکیل میشود و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و معاون وزیر مسکن و شهرسازی نیز خواهد بود. اعضاء هیات مدیره علاوه بر وظایف ملی موظف اصلی مسئولیت نظارت بر اداره قسمتی از امور سازمان را به پیشنهاد مدیریت عامل و تایید هیات مدیره خواهند داشت و برای انجام این امر مدیر عامل آن قسمت از اختیارات خود را که در ارتباط با وظایف محوله است به عضو هیات مدیره تفویض میکند.
تبصره ـ یک نفر علی البدل نیز برای هیات مدیره انتخاب خواهد شد تا در غیبت هر یک از اعضای اصلی در جلسات هیات مدیره شرکت نماید. عضو علی البدل از لحاظ استخدامی و حقوق و مزایا تابع مقررات استخدامی سازمان متبوع خود خواهد بود.
ماده 14 ـ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضا اصلی و علی البدل هیات میدیره با پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب عمومی برای سه سال انتخاب و با حکم رئیس مجمع منصوب میگردند و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود انتخاب مجدد انان بلامانع است.
در صورت استعفاء ، فوت و عزل هر یک از اعضاء هیات مدیره جانشین وی به ترتیب فوق تعیین میشود.
ماده 15 ـ اعضای اصلی هیات مدیره نمی توانند در مدت تصدی در سازمان هیچگونه شغل موظف دیگری داشته باشند.
ماده 16 ـ وظایف و اختیارات هیات مدیره به قرار زیر است :
الف ـ تهیه طرح تشکیلات سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ب ـ تهیه آئین نامه های مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه ها برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ج ـ تصویب برنامه های و طرحهای بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل.
د ـ تصویب روشهای اجرائی سازمان در حدود مقررات این اساسنامه .
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد دریافت وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
و ـ تهیه گزارش عملکرد و ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین بودجه سالانه سازمان برای تصویب مجمع عمومی.
ز ـ پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون انها به مجمع عمومی.
ح ـ تصویب قراردادها طبق قوانین و مقررات مربوطه.
ط ـ افزایش اعتبارات سازمان تا ده درصد از محل کاهش سایر مواد هزینه مشروط بر انکه در جمع کل اعتبارات سازمان تغییری حاصل نشود.
ماده 17 ـ جلسات هیات مدیره با حضور چهارنفر اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای معتبر است و تصمیمات با ذکر نظر اقلیت در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء اعضا حاضر در جلسه میرسد.
ماده 18 ـ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی سازمان است و برای اجرای وظایف خود دارای اختیارات زیر میباشد:
الف ـ اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوطه.
ب ـ اداره کلیه امور استخدامی و عزل و نصب کارکنان و صدور دستور پرداخت ها با رعایت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامی و مالی مربوطه.
ج ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره.
ماده 19 ـ امضاء قراردادها و اسناد تعهد اور و چکهای سازمان در مرکز با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره خواهد بود و در شعب و نمایندگی های سازمان صاحبان امضاهای مجاز و حدود اختیارات انان به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.
ماده 20 ـ مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را با اعضاء هیات مدیره یا سایر مسئولین سازمان واگذار نماید.
ماده 21 ـ نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی و شکایات و یا دفاع از انها با مدیر عامل اس و مدیر عامل میتواند برای انجام این وظایف وکیل با حق توکیل یا بدون حق توکیل انتخاب کند و یا نماینده معرفی و یا جهت تعیین نماینده تعویض اختیار نماید.
ماده 22 ـ بازرس (حسابرس) با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
ماده 23 ـ بازرس (حسابرس ) موظف است در اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه های مربوطه نظارت داشته و به حسابهای و تزارنامه و تهیه نماید و نیز کلیه وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت بعهده بازرس (حسابرس) محول است انجام دهد بازرس (حسابرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند . بازرس (حسابرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارد بدون اینکه در عملیات اجرائی دخالت کند و انجام وظائفش موجب وقفه ای در عملیات سازمان شود.
فصل چهارم ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در اخر اسفند ماه همان سال پایان می باید باشتثناء سال که از تاریخ تشکیل سازمان شروع و در اخر اسفند همان سال پایان میپذیرد.
ماده 25 ـ حسابهای سازمان در پایان اسفند ماه بسته میشودتزارنامه و حساب سود و زیاد هر سال باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سال بعد به بازرس تسلیم شود.
ماده 26 ـ تا زمانی که تشکیلات سازمان تصویب نشده است سازمانهای عمران اراضی شهری قبلی هر یک از مراکز استانها بعنوان شعبه سازمان و به پرستی فردی که از جانب هیات مدیره سازمان تعیین و زیر نظر سازما انجام وظیفه خواهند نمود و کلیه شاغلین پستهای ثابت سازمانی تا تهیه و تصویب تشکیلات مربوطه انجام می نمایند حدود وظایف و اختیارات شعب و نمایندگی های مذکور و نحوه انجام وظایف توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 ـ سرپرستی اداره امور شعب تا تاریخ تعیین سرپرست از طرف هیات مدیره سازمان کماکان با مدیران عامل سازمانهای عمران و اراضی سابق استانها خواهد بود.
تبصره 2 ـ عضو سرپرست معادل اخرین حقوق دریافتی را بعنوان حق الزحمه طبق مقررات مالی مربوطه دریافت خواهد نمود.
ماده 27 ـ هیات مدیره سازمان موظف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه تشکیلات مورد نیاز همراه با شرح وظایف مربوطه را تهیه و پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تصویب مجمع عمومی ارائه دهد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول تشکیلات مصوب نسبت به تعیین درجه شرکت و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل و سایر موارد مربوطه و تصویب آن اقدام نماید.
ماده 28 ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و حق تمبر و
هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی و هزینه دادرسی معاف است.
ماده 29 ـ مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 30 ـ این اساسنامه در 30 ماده و 3 تبصره به تصویب رسیده است.
نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 11445

تاریخ تصویب : 1361/03/30

تاریخ ابلاغ : 1363/03/24

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.