جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 2942 20/2/1362
سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/2/1362 تصویب نمودند ، ضوابط اجرائی بودجه سال 1362 موضوع تصویب نامه شماره 2130 مورخ 8/2/1362 به شرح زیر اصلاح گردد :
الف ـ بند 3 به این شرح اصلاح میگردد.
3 ـ هرگونه استخدام جدید رسمی در کادر غیر اداری و خدمات (استخدام ) رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال 1362 بر طبق قسمت اول تبصره 31 قانون بودجه ممنوع می باشد)
منحصرا در حد اعتبارات مصوب قانون بودجه و داشتن پس سازمانی با رعایت ضوابط اجرائی بودجه همان سال به تصویب هیات دولت رسیده ، نیازی به تصویب مجدد ندارد.
ب ـ بند 5 به این شرح اصلاح میگردد:
5 ـ پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی بابت کار ، با اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف انها در حدود اعتبارات بودجه مصوب مربوط مجاز خواهد بود ، پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی بدون انجام کار اضافی ممنوع است.
تبصره 1 ـ فوق العاده اضافه کار منحصرا به مستخدمینی که علاوه بر ساعات کار اداری ، با دستور کتبی مقام صلاحیتدار کار اضافی انجام میدهد پرداخت میگردد.
تبصره 2 ـ فوق العاده اضافه کار هر ساعت معادل با یک صدو هفتاد و پنجم مجموع حقوق ، تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و یا مزایای موقت شغل مستخدم است.
تبصره 3 ـ پرداخت اضافه کاری به کارگران تابع قوانین خاص خویش است.
نخست وزیرـ میر حسین موسوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1362/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :