جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
342-درمرحله رسیدگی استینافی بقرارسقوط دعوی اعتراض برثبت دادگاه غیابا قرار مزبور را تائید و معترض برآن اعتراض نموده ودادگاه به عنوان اینکه رای دادگاه قرار شناخته می شود و قرارغیابی قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده آن نیست دادخواست را درکرده تخلف نیست ، زیرا اگرچه رویه که حاکم دادگاه دررد عرضحال مزبور اتخاذکرده و بعنوان آنکه تائید قرار سقوط دعوی مشمول قراربوده ومطلق قرارغیابی قابل اعتراض نیست آن رارد نموده پسندیده نبوده ودرمطلق قرارموجه بنظرنمی رسد ولی اقدام مزبورمستند بنظرقضائی مشارالیه بوده وبانص یاظاهرماده از موادقانونی مخالف بینی نداردوبعلاوه درپاره ازمراحل بالاترهم این رویه اتخاذگردیده است .
حکم شماره 2721-26خرداد1318

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2721
تاریخ تصویب :
1318/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :