جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
343-ردعرضحال استینافی بعنوان اینکه عرضحال مزبورخارج ازمدت قانونی به دفتردادگاه رسیده درصورتی که درظرف مدت قانونی بدفتردادگاه صادرکننده حکم تسلیم شده بوده تخلف است .
حکم شماره 4467-28خرداد1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4467
تاریخ تصویب :
1328/03/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :