جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
346-زنی به مدعی به مبلغی وجه بابت مهریه ثمنیه بریکی ازوراث زوج خوداقامه دعوی نموده ومدعی علیه صلحنامه بمفادآنکه مدعیه دعاوی خودرا نسبت بموردادعابه ورثه بمبلغی وجه نقدومقداری اثاثیه صلح کرده ابراز نموده ومدعیه بعنوان عملی نشدن آن رابلااثردانسته ودادگاه به استنادآن مدعی علیه رامحکوم بمبلغ مال الصلح نسبت به سهم اونموده ونسبت به مازاد مدعیه رامحکوم به بی حقی کرده ،محکوم علیه ازحکم مزبوراستیناف خواسته و محکمه استیناف درنتیجه رسیدگی حکم بدوی رافسخ وسپس ازجهت معتبر ندانستن ورقه مصالحه نامه درقسمت مستانف اورابه تادیه مبلغی درباره مستانف علیهامحکوم کرده تخلف است زیرامطابق ماده دوقانون اصول محاکمات حقوقی رسیدگی محاکم وصدورحکم فرع بروجودتقاضااست وبدون وجود تقاضائی محاکم نمی توانندرسیدگی نموده وحکم صادرنمایندومی بایست رسیدگی خودرامحدودبه حدودتقاضای مدعی نموده وازآن تجاوزنکنندمگرآنچه راکه قانون اجازه داده است ودراین موردآنچه راکه مدعی تقاضاکرده عنوان آن حق الارث ومهریه بوده ومدعی علیه به جهت دفاع ازدعوی مدعی به وقوع صلح دعوی متوسل گردیده دراین صورت می بایست محکمه نظرخودراتمقصوربه دفاع مدعی علیه نموده ودراطراف وقوع صلح یاعدم وقوع آن تحقیقات لازمه رابعمل آوردوبالاخره اگررسیدگی منتهی به احرازصلح شدبدون وروددراین که مال الصلح چه بوده وآیاتادیه شده یانشده مدعی رادردعوی اقامه شده که عنوان آن مغایر باامری است که درنتیجه دفاع مدعی علیه پیش آمده ونسبت به آن اصلاتقاضائی نشده محکوم به بی حقی نمایدبنابراین حکم محکمه ابتدائی درموردمال الصلح که خارج ازحدودتقاضای عارض ومباین باآن بوده به تقاضای استینافی محکوم علیه لازم الفسخ بوده وچون تقاضائی ازطرف مدعی دردرجه اول نسبت به آن نشده بوده یعنی عنوان تقاضای مدعی پرداخت مال الصلح نبوده قابل رسیدگی درمحکمه استیناف هم نبوده ورسیدگی آن موقوف به تقاضای جدیدی ازطرف مدعی درمحکمه بدایت بوده است وچون محکمه استیناف به جای اینکه حکم محکمه بدایت رابه علت فوق فسخ نموده ورسیدگی به آن رابه جهت فقدان تقاضای مدعی که ازعناصر اصلی وارکان دعوی محسوب است محول به اقامه دعوی وتقاضای مجددبنمایدخود رسیدگی نموده وبالاخره اقتصاربه موضوع دعوی مطروح دراستیناف نکرده سهل است نسبت به قسمتی که دربدایت مورددعوی واقع گردیده ومنجربه محکومیت مدعی شده ومحکوم علیه ازآن استینافی نخواسته حکم صادرنموده است .
حکم شماره 1224وشماره 1225وشماره 1226-25اردیبهشت 1312

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی

7
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1226
تاریخ تصویب :
1312/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :