جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مکلف است به منظور تجدید فعالیت و آموزش حرف و
مشاغل مناسب و تقویت روحی کسانی که به علت نقص عضو و یا از دست دادن
قسمتی از توانایی خود قادر به انجام کار نمی باشند انجمنی به نام انجمن
توان بخشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل نماید.
تبصره 1 - اساسنامه و طرز تشکیل انجمن مرکزی و شعب و توسعه فعالیت آن
و برنامه آموزش حرف و مشاغل مناسب و ترتیب به کارگماردن افرادی که در
مراکز توان بخشی آماده کار می شوند به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و
وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - دولت همه ساله اعتبار لازم برای انجام برنامه های انجمن ضمن
لایحه بودجه کل کشور به عنوان کمک پیش بینی خواهد نمود.
تبصره 3 - انجمن دارای شخصیت حقوقی است و مشمول قانون محاسبات عمومی
و آیین نامه معاملات دولتی نبوده و طبق مقررات و آیین نامه هایی که به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد.
تبصره 4 - انجمن مجاز است جهت تکمیل اعتبار و وسایل کار خود هر گونه
کمک رایگان از اشخاص یا موسسات داخلی و خارجی قبول نماید.
تبصره 5 - انجمن موظف است هر سال گزارش خدمات و ترازنامه خود را برای
اطلاع عامه طبع و منتشر نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره که در تاریخ روز دوشنبه چهارم دی
ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه هشتم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/11/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :