جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


ماده واحده - بودجه سال 1347 کل کشور شامل درآمدها و هزینه های
وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
و موسسات عام المنفعه کلا از حیث درآمد بالغ بر -/274579593000 ریال (دویست
و هفتاد و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و نود و سه
هزار ریال ) و از حیث هزینه بالغ بر -/274579593000 ریال (دویست و هفتاد و
چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد و نود و سه هزار ریال )
می باشد.
درآمدهای عمومی به مبلغ -/90284921000 ریال (نود میلیارد و دویست و هشتاد
و چهار میلیون و نهصد و بیست و یک هزار ریال ) و هزینه های از محل این
درآمدها نیز به مبلغ -/90284921000 ریال (نود میلیارد و دویست و هشتاد و
چهار میلیون و نهصد و بیست و یک هزار ریال ) تصویب و به دولت اجازه داده
می شود درآمدهای مزبور را وصول و در حدود درآمدهای وصول شده هزینه های
مستمر و غیر مستمر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و اعتبارات
سایر دستگاههایی که در جداول منضم به این قانون از محل درآمدهای عمومی
منظور شده است بر اساس تخصیص اعتبار و با رعایت مقررات و قوانین مربوط و
تبصره های زیر پرداخت نماید.
درآمدهای برنامه عمرانی کشور و هزینه هایی که از محل آن تامین می شود و
همچنین درآمدها و هزینه های موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و
موسسات عام المنفعه به موجب قوانین و مقررات و اساسنامه مربوط به خود قابل
وصول و مصرف خواهد بود.
تبصره 1 -
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند درآمدهای
اختصاصی خود را به مصارف مربوط برسانند که ضمن درآمدهای اختصاصی در بودجه
کل کشور منظور و در حسابهای خزانه متمرکز شده باشد. وجوه درآمدهای مزبور
به هر مبلغ که وصول شود طبق مقررات مربوط قابل مصرف خواهد بود و خزانه
مکلف است بلافاصله پس از وصول درخواست از وزارتخانه یا موسسه ذیربط مبلغ
لازم را در اختیار بگذارد.
ب - تمرکز وجوه حاصل از بابت سهم آموزش و پرورش و سهم بهداری و سهم
کتابخانه عمومی از درآمد شهرداریها و درآمد اختصاصی ، دانشگاه ها و
دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه و موسسات آموزشی و کتابخانه ها و موزه ها و
بناهای تاریخی و درآمدهای محلی که به وسیله انجمنهای بهداری از منابع غیر
دولتی تحصیل می شود و همچنین درآمدهای حاصل از فروش تولیدات مراکز آموزشی
حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی در خزانه لازم نخواهد بود.
پ - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند صورت کلیه درآمدهای
اختصاصی خود را از هر منبعی که باشد و هزینه هایی را که از محل آن صورت
می گیرد هر سه ماه یک بار به وزارت دارایی و دفتر مرکزی بودجه ارسال
دارند.
تبصره 2 -
الف - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و یا برنامه های هر دستگاه از
محل درآمدهای عمومی تا میزان ده درصد با موافقت نخست وزیر و نسبت به مازاد
آن فقط برای یک بار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس
شورای ملی مجاز است .
ب - در مورد بودجه وزارت جنگ نقل از فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت
اصلی دیگر همان برنامه تا میزان ده درصد در اختیار وزارت جنگ و نقل از
فعالیت اصلی یک برنامه به فعالیت اصلی دیگر همان برنامه زائد برده درصد و
همچنین نقل از برنامه ای به برنامه دیگر موکول به تصویب کمیسیون بودجه
مجلس شورای ملی خواهد بود.
پ - نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه ها فیمابین وزارتخانه های
کشور - کشاورزی - آبادانی و مسکن - اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و موسسات
دولتی تابعه آنها با حفظ مقررات هر یک بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
تبصره 3 - تنخواه گردان خزانه نزد بانک مرکزی ایران در سال 1347 تا
میزان شش میلیارد ریال خواهد بود.
تبصره 4 - دیون بلامحل هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی که جزئی
از مبلغ مندرج در بودجه موسسات فوق تحت عنوان دیون است و همچنین مبلغ
مندرج در ردیف 5901 بخش پنجم هزینه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده پس
از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی با رعایت مقررات قابل پرداخت است .
تبصره 5 - اوراق قرضه دفاعی موضوع تبصره 33 قانون بودجه سال 1346 کل
کشور که به منظور تامین قسمتی از هزینه های وزارت جنگ در سال 1347 انتشار
خواهد یافت تا میزان چهار هزار و پانصد میلیون (4500000000) ریال خواهد
بود.
تبصره 6 - اعتبار طرحهای مستمر عمرانی موضوع قسمت نهم جداول منضم به
این قانون (که در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عنوان جزئی از
هزینه های از محل درآمد عمومی منظور شده است ) از محل درآمد برنامه تامین و
وجوه مربوط موضوع ردیف 5503 درآمد در اختیار وزارت دارایی گذاشته خواهد
شد تا بر طبق مقررات مربوط به طرحهای مزبور و بر اساس ضوابطی که سازمان
برنامه تعیین می کند به مصرف برسد.
تبصره 7 - اجازه داده می شود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی لوازم
و اشیایی که برای تالار رودکی در سالهای 1345 و 1346 از خارج کشور خریداری
و ضمن تصویبنامه هیات وزیران به طور نسیه از گمرک ترخیص گردیده اند در
بودجه کل کشور به جمع و خرج منظور گردد.
تبصره 8 - آن دسته از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
که ضمن درآمدهای اختصاصی بودجه سال 1347 منظور نشده است جز درآمدهای
عمومی محسوب می شود.
تبصره 9 - وزارت اطلاعات مجاز است در مورد آگهی های تجارتی شبکه
رادیویی کشور بدون رعایت مقررات آیین نامه معاملات دولتی طبق آیین نامه ای که
با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید عمل نماید و در
سال 1347 آن قسمت از درآمدهای مربوط را که علاوه بر یکصد میلیون ریال
منظور در ردیف 3406 قسمت درآمد عمومی عاید شود جزو درآمد اختصاصی منظور و
طبق آیین نامه و بودجه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف
برساند.
تبصره 10 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مطالبات پیمانکاران
ساختمانهایی که اعتبار اولیه آنها از محل پذیره نفت و صدی سه فرهنگ و
بهداشت و وجوه اهدایی نیکوکاران تامین شده و تا آخر سال 1346 پرداخت
نگردیده و همچنین مطالبات پیمانکاران ساختمان هایی که از محل اعتبارات
اختصاصی سازمانهای دولتی احداث گردیده و به علت انتقال درآمدهای منابع
اختصاصی نامبرده بدر آمد عمومی کل کشور تا آخر سال مزبور پرداخت نشده است
از محل اعتبار ردیف 5104 بخش پنجم هزینه بودجه سال 1347 کل کشور پرداخت
نماید.
تبصره 11 - اعتبار مندرج در ردیف 5911 بخش پنجم هزینه بودجه سال 1347
کل کشور به اجرای مرحله یکم قانون استخدام کشوری مصوب سی و یکم خرداد
هزار و سیصد و چهل و پنج اختصاص دارد و دولت مجاز است در اجرای این مرحله
بدوا بر اساس قوانین و مقررات استخدامی سابق یک رتبه یا یک اضافه به
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که در تاریخ تصویب قانون مذکور
استحقاق ترفیع یا اضافه داشته اند اعطا کند و حقوق حاصل را مبنای تطبیق
حقوق موضوع ماده 135 قانون استخدام کشوری قرار دهد.
در صورتی که اجرای مرحله یکم قانون استخدام کشوری تمام یا قسمتی از حقوق
رتبه یا اضافه اعطایی را تامین نکند مابه التفاوت از اول سال 1348 قابل
پرداخت است در اجرای ماده 35 قانون استخدام کشوری مبدا محاسبه مدت لازم
برای اعطای پایه های بعدی در مورد مستخدمین رسمی فعلی اول فروردین ماه
هزار و سیصد و چهل و هفت و برای افرادی که در طول سالهای بعد استخدام
می شوند اول فروردین ماه سال بعد از استخدام خواهد بود. مبلغ دو میلیارد
ریال از اعتبار مذکور در فوق از محل سهم سازمان برنامه از درآمدهای نفت
در سال 1347 تامین می شود.
تبصره هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است
تبصره 12 - وزارتخانه های اقتصاد و آب و برق و بهداری مجازند هزینه
سفر و فوق العاده مامورین خود را که بنا به تقاضای شرکتها و موسسات صنعتی
و همچنین صاحبان صنایع و اشخاص برای امور کارشناسی به شهرستانها اعزام
می دارند از متقاضیان وصول نمایند. پرداخت هزینه سفر و فوق العاده مزبور به
مامورین در مورد وزارت اقتصاد به موجب تبصره ماده 16 آیین نامه اکتشاف
معادن موضوع ماده 26 قانون معادن مصوب 28 اردیبهشت ماه 1336 و در مورد
وزارتخانه های آب و برق و بهداری طبق آیین نامه هزینه سفر و فوق العاده
قانون استخدام کشوری خواهد بود.
تبصره 13 - از اول سال 1347 سهم صادرکنندگان از جوایز موضوع قانون
کمک به توسعه صدور بعضی از اقلام کالاهای صادراتی مصوب خرداد ماه 1343 بابت
صادرات هر سال و جوایز متعلق به صادرات قطعی شده مربوط به سالهای قبل از
محل اعتبارات مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت است .
تبصره 14 - به وزارت کشور اجازه داده می شود به مامورین سازمانهای
دولتی بدون رعایت مفاد تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 و افرادی که در امر
ثبت نام و توزیع کارت انتخاباتی مجلس موسسان و مجلس شورای ملی و سنا و
انجمنهای شهرستان و استان (ایالتی و ولایتی ) ماموریت حاصل می نمایند روزانه
از یکصد تا ششصد ریال به تناسب وظایف محوله طبق آیین نامه ای که به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید به عنوان فوق العاده مخصوص از محل اعتبار مربوط
پرداخت گردد.
افرادی که در سال 1346 وظایف موضوع این تبصره را انجام داده اند مشمول
مفاد این تبصره خواهند بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهارده تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا
در تاریخ روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1346 در جلسه روز سه شنبه
بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :