جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


ماده واحده - تبصره زیر تحت شماره 3 به ماده 34 قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی مصوب سال 1336 اضافه می شود:
تبصره 3 - افسران و هم چنین کارمندان مشمول مقررات قانون استخدام نیروهای
مسلح شاهنشاهی مامور به خدمت در سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در
صورتی که در رشته تخصصی خود خدمت کرده یا بکنند خدمت آنان به منزله خدمت
در شغل سازمانی مذکور در این ماده تلقی می گردد.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه یک
هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز
دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :