جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مقررات تبدیل درجه استوار
یکم های خلبانی و فنی نیروی هوایی به ستوان یار سومی مصوب 15 دی ماه 1338
درباره استوار یکم های فنی ژاندارمری و شهربانی کل کشور نیز که دارای
دیپلم کامل متوسطه باشند قابل اجرا است .
تبصره - اساسنامه تشکیل دوره ستوان یاری به وسیله ژاندارمری و
شهربانی کل کشور تهیه و به تصویب وزارت جنگ و وزارت کشور خواهد رسید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز پنجشنبه هفتم دی
ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در
جلسه روز دوشنبه سی ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب
مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :