جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - ماخذ ارضیه و انبارداری موضوع جدول ذیل بند (ج ) از ماده
6 آیین نامه اجرای قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب تیر ماه 1337 با پیشنهاد
وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره - وزارت دارایی مکلف است در مواردی که در نتیجه تغییر نرخ
انبارداری اضافه وصولی عاید گمرک شود مبالغ اضافی را منحصرا برای توسعه
انبارها و تجهیزات انبارداری و باربری گمرکی به مصرف برساند.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز سه شنبه هفدهم
بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود
در جلسه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به
تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1346/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :